asystent – pracownik dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza  w Częstochowie

Ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych  w Zakładzie Pielęgniarstwa, w ramach umowy o pracę,  w wymiarze 1 etatu, na czas nieokreślony.

 

 

  Do konkursu przystąpić mogą osoby, które  spełniają  wymogi  określone  w  art.113   ustawy  z  dnia  20  

lipca  2018  r.  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (Dz.U.2018, 1668).

 

 Od kandydata oczekuje się:

–   posiadania tytuł naukowy doktora nauk medycznych

–   posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

–   posiada aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 

–   posiada ukończone szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

–   posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w lecznictwie stacjonarnym

–   posiada co najmniej 5-letnie doświadczenia dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji  polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

 

Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z przedmiotów: 

–   Pielęgniarstwo pediatryczne – wykłady

–   Zakażenia szpitalne – wykłady, ćwiczenia

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie  w Centrum Obsługi Wydziału Nauk o Zdrowiu znajdującego się w budynku UJD  w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 pok. 014 następujących dokumentów:

 

–   podanie do JM  Rektor (w treści należy podać numer konkursu)

–   kwestionariusz osobowy  (wg wzoru w załączniku nr 3) 

–   odpis dyplomu doktora (co najmniej) 

–   odpis dyplomu magistra pielęgniarstwa

–   wykaz osiągnięć naukowych lub dydaktycznych lub organizacyjnych lub artystycznych (wg wzoru w załączniku nr 4) 

–   oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg  wzoru w     załączniku nr 5) 

–   oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu     z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8) 

–   oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9) 

–   aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 

–   dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji) 

 

 Wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: http://www.wnz.ujd.edu.pl/372,Umowa-o-prace

 

Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza  w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że

 

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa,

2.     dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.czest.pl, tel. 34 37-84-133,

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, 

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, 

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6.     Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji, (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie),

7.     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9.     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana, 

10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza  w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia lub  nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można przesłać skany ww. dokumentacji na email: wnz@ujd.edu.pl.

 

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Centrum Obsługi Wydziału Nauk o Zdrowiu.          

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem – 30.06.2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl