asystent w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

WNS/16/2023
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze Psychologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.
Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia, czyli:
1. Kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć
Ponadto kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
• posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii;
• osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny;
• organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej;
• posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu
ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych
uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami;
• praktyka dydaktyczna w uczelni wyższej;
• kompetencje w pracy zespołowej.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo- dydaktycznej Uczelni.
Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ubiegającym się
o zatrudnienie w Katedrze Psychologii.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, zatrudnienie od 1 października 2023 r.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do JM Rektora
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
• odpis dyplomu doktora (co najmniej)
• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
• deklaracja o wliczeniu do liczby N
• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308
do dnia 08.05.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych – maj 2023 r.
Dokumenty do pobrania

Załączniki