asystent w grupie stanowisk dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

WNS/15/2023
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta dydaktycznego w grupie stanowisk dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze Psychologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.
Na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia: – co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – kompetencje dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie dla kierunku zajęć
Ponadto kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
• posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii;
• osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub
wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny;
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami;
• praktyka dydaktyczna w uczelni wyższej.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo- dydaktycznej Uczelni.
Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ubiegającym się
o zatrudnienie w Katedrze Psychologii.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, zatrudnienie od 1 października 2023 r.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do JM Rektora
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
• odpis dyplomu doktora (co najmniej
• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem
zatrudnienia
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
• deklaracja o wliczeniu do liczby N
• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 08.05.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych – maj 2023
Dokumenty do pobrania

Załączniki