asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

WNS/25/2023 16.05.2023 r.
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 tj.)
Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
Ponadto kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki: • posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii; • kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć; • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny; • organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej; • premiowane jest posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się również w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki; • dodatkowo premiowana jest znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do Rektora
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
• odpis dyplomu tytułu zawodowego (co najmniej)
• wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej)
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
• deklaracja o wliczeniu do liczby N
• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z
zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 20.06.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych czerwiec 2023 r.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych www.wns.ujd.edu.pl w zakładce Konkursy – pliki do pobrania

Załączniki