profesor Uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

·         wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych i prawnych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;

·         kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy;

·         osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym,

·         organizację lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej,

·         wyróżniającą ocenę działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych mających istotne znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej Uczelni oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·         posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych;

·         posiadać udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach; współpracę naukową, itp.) w obszarze biochemii i/lub biotechnologii;

·         posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;

·         posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Załączniki