dydaktyczne / wykładowca

Zakład Kształcenia Ogólnego LAW
Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wymagania na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Kształcenia Ogólnego LAW

 

INSTYTUCJA: Lotnicza Akademia Wojskowa

MIASTO: Dęblin

STANOWISKO: wykładowca

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

DATA OGŁOSZENIA: 30.08.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: elektronika, elektrotechnika, elektroniczne i elektrotechniczne układy pomiarowe, sprzęt laboratoryjny, metody numeryczne, modelowanie zjawisk.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres:

 

Kancelaria Jawna 
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

 

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: wykładowca w Zakładzie Kształcenia Ogólnego Lotniczej Akademii Wojskowej” lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin:

następujących dokumentów:

 1. listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J. M. Rektora – Komendanta;
 2. kwestionariusza osobowego;
 3. aktualnego CV;
 4. dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera;
 5. certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 6. informacji o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym, jeśli kandydat posiada;
 7. oświadczenia, że LAW będzie, w przypadku wygrania konkursu, podstawowym miejscem pracy oraz oświadczenia, iż w przypadku zatrudnienia Kandydat afiliuje dorobek LAW;
 8. oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 478 z późn. zm.);
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej LAW w zakładce Oferty Pracy (nad ogłoszeniami);
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 11. innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.
   

Wymagania konieczne:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: lotnictwo i kosmonautyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, fizyka;
 • posiadanie doświadczenia w pracy przy stanowiskach laboratoryjnych;
 • posiadanie doświadczenia przy pracy ze sprzętem pomiarowym, elektronicznym i elektrotechnicznym lub komputerowym;
 • posiadanie doświadczenia w samodzielnym montażu i naprawie układów elektronicznych lub elektrotechnicznych;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania uzupełniające:

 • znajomość zagadnień z zakresu matematyki, informatyki, modelowania zjawisk;
 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyższych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (STANAG poziom 1 lub inny równoważny),
 • znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 517 423

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor – Komendant, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji konkursowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub w celu przeprowadzenia zarówno obecnej i jak przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
a) przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akty prawne wykonawcze, a w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
b) niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii). Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest przesłanie pisemnego oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające (przesłanie dokumentów aplikacyjnych).
5. Podanie danych osobowych wskazanych w obowiązujących przepisach jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji – przez okres 1 roku.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro_ds.nauki@law.mil.pl