Doktorant

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa stypendialna
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

: 4-letnie stypendium doktoranckie w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w grupie Prof. UAM dr. hab. Mikołaja Lewandowskiego (www.surfacescience.pl). Projekt będzie dotyczył zjawisk transferu ładunku elektrycznego w katalizatorach jednoatomowych składających się z żelaza i epitaksjalnego grafenu. Do głównych obowiązków Doktoranta należeć będą przygotowywanie modelowych katalizatorów w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV), wykonywanie badań dyfrakcji elektronów niskiej energii (LEED) i rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), udział w realizacji pomiarów skaningowej mikroskopii/spektroskopii tunelowej (STM/STS), odbiciowo-absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS) oraz temperaturowo programowanej desorpcji (TPD), a także analiza i prezentacja wyników.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie z fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych;
 • Gotowość do poświęcenia się pracy naukowej;
 • Elastyczność w zakresie godzin pracy;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dokumenty: list motywacyjny, życiorys z wykazem publikacji i wystąpień konferencyjnych (jeśli występują), kopia dyplomu magisterskiego, list referencyjny od opiekuna naukowego (niekoniecznie promotora pracy magisterskiej).

Zakres obowiązków

 • Do głównych obowiązków Doktoranta należeć będą przygotowywanie modelowych katalizatorów w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV), wykonywanie badań dyfrakcji elektronów niskiej energii (LEED) i rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), udział w realizacji pomiarów skaningowej mikroskopii/spektroskopii tunelowej (STM/STS), odbiciowo-absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS) oraz temperaturowo programowanej desorpcji (TPD), a także analiza i prezentacja wyników.

Oferujemy

 • Realizacja rozprawy doktorskiej w interdyscyplinarnym zespole badawczym, praca na wysokiej klasy aparaturze naukowej zlokalizowanej w nowoczesnym centrum badawczym, uczestnictwo w wyjazdach do grupy partnerskiej w projekcie z Uniwersytetu w Graz (Austria), możliwość prezentacji wyników na konferencjach oraz bycie współautorem publikacji naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny
 • życiorys z wykazem publikacji i wystąpień konferencyjnych (jeśli występują)
 • kopia dyplomu magisterskiego
 • list referencyjny od opiekuna naukowego (niekoniecznie promotora pracy magisterskiej)

Załączniki