Dyrektor inne stanowisko

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.; dalej: Ustawa) lub kwalifikacje równorzędne
 • znaczący dorobek naukowy
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami badawczymi
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • umiejętność organizowania aktywnej współpracy z instytucjami naukowymi i instytucjami z otoczenia społecznego i gospodarczego w Polsce i za granicą
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania instytucji naukowych w Polsce, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się

Zakres obowiązków

 • Określone w Regulaminie Centrum Nowych Technologii UW oraz w Statucie UW

Oferujemy

 • Możliwość utworzenia i prowadzenia grupy badawczej w CeNT UW. Utworzenie, jak i prowadzenie grupy badawczej nie są obligatoryjne
 • Szczegółowe warunki zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim zostaną uzgodnione z wybranym kandydatem.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych, a także o uzyskaniu finansowania działalności naukowej z sektora pozaakademickiego
 • list motywacyjny
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju CeNT UW opracowaną przez kandydata w formie pisemnej lub w formie multimedialnej na elektronicznym nośniku danych. Dokument powinien obejmować maksymalnie 5 stron tekstu (1800 znaków ze spacjami) i obejmować poniższe aspekty: główną część koncepcji – wizję funkcjonowania CeNT UW przez następne 8 lat oraz w dłuższej perspektywie;  wkład CeNT UW w ogólną strategię rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, także w kontekście współpracy z wydziałami oraz innymi jednostkami Uniwersytetu; strukturę zarządczą CeNT UW, w tym role zastępców; sposoby uniknięcia konfliktu interesów, jeśli kandydat będzie zamierzał prowadzić grupę badawczą w CeNT UW;
 • kwestionariusz osobowy zawierający dane kontaktowe, w tym: adres e-mail oraz numer telefonu (https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx);
 • kopie dokumentów potwierdzających: przebieg pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje, w tym posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 32 ust. 2 Ustawy oraz art. 113 Ustawy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodne z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) - https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Regulaminu konkursu na Dyrektora CeNT UW, który dostępny jest na stronie internetowej CeNT (https://cent.uw.edu.pl/pl/wp-content/uploads/sites/7/2024/06/Final_Regulamin-konkursu_Dyrektor-CeNT_25.06.2024.pdf).

Załączniki