Dyrektor Szkoły Doktorskiej US inne stanowisko

Szkoła Doktorska US
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Doktorskiej US na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2024 r.
trwającą co do zasady w latach akademickich 2024/2025 – 2027/2028 z zastrzeżeniem przepisów § 90 ust. 2 Statutu US.

Nasze wymagania

 • Kandydaci na stanowisko dyrektora Szkoły Doktorskiej US muszą spełniać warunki wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy
 • pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych lub na stanowisku pracownika badawczego w instytucie Polskiej Akademii Nauk albo innym państwowym instytucie badawczym
 • posiadanie stopnia naukowego albo tytułu naukowego

Mile widziane

 • inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i wdrożenie strategii działania i rozwoju szkoły doktorskiej
 • organizowanie i prowadzenie procesu kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu szkoły
 • przygotowywanie materiałów dla potrzeb przeprowadzenia oceny okresowej działalności dydaktycznej, w tym opieki nad doktorantami, nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w szkole doktorskiej i sprawujących opiekę nad doktorantami, według kryteriów i trybu określonego przez rektora dla poszczególnych grup pracowników i stanowisk
 • współdziałanie z dyrektorami instytutów właściwych dla dyscyplin, w ramach których prowadzone jest kształcenie doktorantów, w zapewnieniu i wykonywaniu opieki promotorskiej oraz realizacji przez doktorantów ich indywidualnych planów badawczych
 • sprawowanie, we współdziałaniu z radą szkoły oraz właściwymi dyrektorami instytutów, nadzoru nad prowadzonymi w Uniwersytecie studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 279 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669)
 • monitorowanie programów i konkursów służących zwiększeniu dostępności działalności naukowej
 • zwiększenie rozpoznawalności szkoły doktorskiej za granicą

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do udziału w konkursie z uzasadnieniem
 • propozycja strategii rozwoju Szkoły Doktorskiej US łącznie z koncepcją sprawowania funkcji dyrektora Szkoły Doktorskiej US
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących posiadania stażu pracy w zakresie wskazanym w postanowieniu, zgodnie z postanowieniami § 98 Statutu oraz § 6 ust. 1 załącznika nr 7 do Statutu
 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego albo tytułu naukowego; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski
 • informacje o dorobku naukowym lub dydaktycznym, w tym wykaz publikacji o charakterze naukowym
 • informacje o zrealizowanych dotychczas grantach naukowych
 • informacje o dotychczas pełnionych funkcjach organizacyjnych w jednostkach szkolnictwa wyższego i nauki
 • oświadczenie o formie zatrudnienia w Uniwersytecie Szczecińskim po wygraniu konkursu i powołaniu na stanowisko, którego dotyczy konkurs
 • w przypadku osób niezatrudnionych dotychczas w Uniwersytecie Szczecińskim wniosek o zatrudnienie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński, Biuro Rektora, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin