1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Filia UWM w Ełku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Ełk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 3.205,00 zł brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

                                  Dyrektor Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

          ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie pedagogika

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

Ø  posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki oraz psychologii,

Ø  posiadać ukończone studia podyplomowe w zakresie psychologii,

Ø  być członkiem towarzystw skupiających psychologów,

Ø  posiadać przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy psychologa,

Ø  posiadać 15 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej,

Ø  posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii,

Ø  posiadać aktywny udział w co najmniej jednej konferencji dydaktycznej/naukowej lub szkoleniowej,

Ø  być autorem co najmniej jednej publikacji popularno-naukowej lub naukowej,

Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4,  ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk  następujące dokumenty:

Ø  podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie)

Ø  życiorys naukowy (CV),

Ø  kwestionariusz osobowych https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe

Ø  kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Ø  kopie dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),

Ø  wykaz dorobku naukowego,

Ø  informacja kandydata o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie pedagogika (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 4a) 

Ø  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),

Ø  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku  określonym w ogłoszeniu o konkursie https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe

Ø  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),

Ø  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe

Ø  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

    Ponadto:

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20  lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 574 ze zm.).

Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto : 3.205,00 zł brutto.

Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15-02-2023r. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17-02-2023r.

                                                                                                                          Dyrektor Filii w Ełku

                                                                                                                       Dr Jacek Janusz Mrozek