2 stanowiska asystenta

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205,00
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i udział w pracach (badaniach) przy projektach naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauki o zdrowiu prowadzonych w języku polskim.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

Ø  posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

Ø  posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Ø  posiadać praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: pielęgniarstwa  kardiologicznego/lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i/lub pielęgniarstwa chirurgicznego  (min. 5 lat),

Ø  posiadać ukończony kurs specjalizacyjny (ewentualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie: pielęgniarstwa chirurgicznego i/lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

Ø  posiadać udokumentowane podyplomowe kształcenie zawodowe mające zastosowanie w w/w dziedzinach pielęgniarstwa,

Ø  być autorem co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autorem co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub być autorem co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych /naukowych

Ø  być kierownikiem lub wykonawcą co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbyć co najmniej jeden staż dydaktyczny

Ø  posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami co najmniej 1 rok,

Ø  posiadać znajomość języka angielskiego,

Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4,  ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk  następujące dokumenty:

Ø  podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie)

Ø  życiorys naukowy (CV),

Ø  kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

Ø  kopia prawa wykonywania zawodu,

Ø  kopie dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),

Ø  wykaz dorobku naukowego,

Ø  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 8a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy  z dnia 20  lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto : 3.205,00 zł brutto.

Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19-09-2021r. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24-09-2021