1 Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o sztuce

Opis stanowiska

WNKS.1220-03/2023
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie
Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego; zatrudnienie
na pełny etat, na czas określony od 1 października 2023 do 30 września 2024
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 poz. 574) i Statucie
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wymagania kwalifikacyjne:
 tytuł zawodowy magistra
 dorobek naukowy w zakresie historii sztuki udokumentowany publikacjami
 biegła znajomość języka polskiego
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
w tym języku
Kryteria dodatkowe:
 doświadczenie dydaktyczne
 doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych
przyznanych w drodze konkursu
 doświadczenie w działalności organizacyjnej
 znajomość innych języków obcych
Oczekiwania wobec kandydata, który zostanie przyjęty do pracy w wyniku procedury
konkursowej:
 prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce i publikowanie wyników
badań w wydawnictwach właściwych z punktu widzenia ewaluacji jakości działalności
naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce
 prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 godzin rocznie, zleconych przez osoby
odpowiedzialne za przygotowanie oferty dydaktycznej w Instytucie Historii Sztuki, oraz zajęć
terenowych
 gotowość do objęcia funkcji administracyjnych związanych z działalnością Instytutu Historii
Sztuki
Wymagane dokumenty:
 życiorys naukowy zawierający listę publikacji z ostatnich 5 lat
 wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach wyższych w ciągu ostatnich 5 lat
 sylabusy dwóch, zróżnicowanych tematycznie konwersatoriów (po 30 godzin dydaktycznych),
zgodnych z programem studiów stacjonarnych w Instytucie Historii Sztuki, które kandydat
mógłby prowadzić w roku akad. 2023/2024
 dokument poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (oryginał lub
poświadczona kopia)
 podanie do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o przyjęcie do pracy
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
(do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji do pracy,
wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-dopobrania/)
 oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów
na stanowisko nauczyciela (w załączeniu, link do zarządzenia:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)
Dokumenty zawierające dane kontaktowe kandydata (adres pocztowy, numer telefonu oraz
adres poczty elektronicznej) należy złożyć do 31 maja 2023 w Sekretariacie Instytutu Historii
Sztuki UW (ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa) lub dostarczyć za pośrednictwem poczty (decyduje
data wpłynięcia kompletu dokumentów), a także przesłać pocztą elektroniczną skany kompletu
dokumentów na adres ihs@uw.edu.pl, z zachowaniem powyższego terminu. Kandydaci
otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konkurs.
Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni przez komisję konkursową na rozmowę
kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2023. Kandydaci zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu pocztą elektroniczną.
Informujemy, że konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu
Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego
pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(jednostka organizacyjna UW)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania
konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie
Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.
Warszawa, dnia………………..
…………………………………..
(podpis)

Załączniki