1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje

dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na

którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·         posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra biochemii lub biotechnologii;

·         autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z zakresu biochemii lub biotechnologii;

·         posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl