1 stanowisko adiunkt

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 140 000 PLB brutto rocznie zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (zatrudnienie w pełnym wymiarze, na czas określony, stanowisko badawcze) do pracy w projekcie naukowym OPUS pn. „ Makro-ewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego “ realizowanym pod kierunkiem dr hab. Karoliny Safarzyńskiej, prof. UW.  

 

Celem tego projektu jest zaproponowanie nowych modeli makro-ewolucyjnych do analizy gospodarki obiegu zamkniętego, który będzie uwzględniał przepływy surowców (material flows). Modele ewolucyjne wykorzystują technikę modelowania opartego na agentach (ABM), w której wielu heterogenicznych agentów o ograniczonej racjonalności wchodzi ze sobą w interakcje. Pozwala to badać zjawiska makroekonomiczne, które są konsekwencją takich interakcji. W tym projekcie zaproponujemy kilka takich modeli, które posłużą do zbadania: efektu odbicia w gospodarce obiegu zamkniętego;  ewolucji emisji związanych z produkcją i konsumpcją, oraz wpływu zmian technologicznych na rynek  surowców i stabilność rynków finansowych.

Nasze wymagania

  • 1. Doktorat (uzyskany nie wcześniej niż w 2016 roku) 2. Programowanie (R, pyton, Java, C++, lub inne) 3. Potencjał publikowania w międzynarodowych pismach 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Znajomość jęz. polskiego nie jest wymagana. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.)

Zakres obowiązków

  • • Praca nad modelami wielo-agentowymi do analizy polityk klimatycznych • Przygotowanie publikacji

Oferujemy

  • • Praca na pełen etat na czas określony, na okres 48 miesięcy • Wynagrodzenie roczne 140 000 PLN brutto (kwota uwzględnia koszty pracodawcy i 13-tą pensję). • Praca w dynamicznym interdyscyplinarnym środowisku naukowym, które sprzyja wymianie naukowej i realizacji badań naukowych na wysokim międzynarodowym poziomie • Stanowisko dostępne od 1 września 2023 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Życiorys naukowy zawierający historię miejsc zatrudnienia a także informację o najważniejszych osiągnięciach naukowych, nagrodach, stypendiach, projektach badawczych oraz listę publikacji 2. List motywacyjny przedstawiający dotychczasowe osiągnięcia i zainteresowania naukowe i motywujący zainteresowanie kandydata/kandydatki pracą. List powinien także uzasadniać dlaczego kandydat/ka pasuje na to stanowisko (max 3 stron) 3. List rekomendacyjny 4. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie (zamieszczone poniżej) Dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim i przesłane pocztą elektroniczną na adres: ke.safarzynska@uw.edu.pl Data złożenia dokumentów: 5.07.2023, 23:59. Data rozstrzygnięcia konkursu do 30.08.2023 O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

Załączniki