1 stanowisko adiunkt

Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

 

PROREKTOR

KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ

NAUK ŚCISŁYCH

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko adiunkta

na Wydziale Chemii

 

Podstawowe informacje
 1.      Nr referencyjny konkursu (reference number): konkurs_10_WCh_adiunkt_1_2022

2.      Dyscyplina naukowa (research field): nauki chemiczne

3.      Wymiar czasu pracy (job status) (hours per week) i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy: pełny etat, 40 godzin w tygodniu

4.      Podstawa nawiązania stosunku pracy i  przewidywany czas zatrudnienia (type of contract): umowa o pracę na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia

5.      Przewidywany termin rozpoczęcia pracy (envisaged job starting date): 01.10.2022

6.      Miejsce wykonywania pracy (work location): Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

7.      Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji: (application deadline and how to apply)

Dokumenty należy przesłać do Biura Obsługi Wydziału: Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań oraz drogą elektroniczną na adres: depchem@amu.edu.pl. Na dokumentach należy podać numer referencyjny konkursu.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15.08.2022

8.      Wymagane dokumenty (required documents)

1.      Zgłoszenie kandydata do konkursu;

2.      Curriculum Vitae;

3.      Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami)

4.      Informacja o osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych aplikanta; w tym
– wykaz publikacji z określeniem i uzasadnieniem procentowego wkładu kandydata wraz z przypisaniem każdej publikacji 5-letniego IF z roku opublikowania;
– wykaz ewentualnych patentów i zgłoszeń patentów (numer, rok, tytuł, autorzy);
– informacja o odbytych stażach naukowych (krajowych i zagranicznych) z podaniem czasu trwania stażu i opinią opiekuna stażu;
– informacja (potwierdzona odpowiednim pismem lub wydrukiem z bazy danych) o uzyskanych grantach i złożonych wnioskach o finansowanie badań naukowych z określeniem rodzaju grantu oraz charakteru udziału (kierownik, główny wykonawca)

5.      Opis najważniejszego osiągniecia naukowego (maks. 2 strony znormalizowanego maszynopisu);

6.      Opis planów naukowych w perspektywie 4-letniej, w formie przypominającej opis skrócony wniosku grantowego (maks. 5 stron znormalizowanego maszynopisu), ze szczególnym wskazaniem na elementy będące nową tematyką badawczą. Opis musi zawierać analizę możliwości realizacji planów na Wydziale Chemii UAM (istniejące zespoły, zasoby aparaturowe).

7.      Opinie o działalności naukowej i dydaktycznej kandydata/ki przesłane bezpośrednio do Biura Dziekana przez dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora (dopuszcza się opinie osób pracujących na równoważnym stanowisku za granicą).

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

Warunki konkursu określone przez komisję konkursową
 I)            Określenie kwalifikacji: (researcher profile) zgodnie z wytycznymi Euraxess

 R 1 naukowiec nieposiadający stopnia doktora

 R 2 naukowiec ze stopniem doktora

 R 3 samodzielny naukowiec

 R 4 doświadczony samodzielny naukowiec

II)            Opis oferty pracy (offer description)

Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych.

Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych i badawczych. Istotną składową będzie też ocena złożonych aplikacji o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych. Pozytywna ocena komisji spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony.

III)            Wymagania i kwalifikacje (requirments and qualifications)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 

·         stopień doktora nauk chemicznych lub fizycznych

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów chemicznych lub fizycznych w wymiarze minimum 180h;

·         bardzo dobra znajomość podstawowych technik analitycznych (np. IR, NMR, chromatografia,  SEM, AFM);

·         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

·         dorobek naukowy

·          wystąpienia na konferencjach i sympozjach,

·         plany naukowe – w szczególności rozwinięcie nowej tematyki badawczej, stworzenie zespołu, zaproponowanie tematów projektów doktorskich,

·         dodatkowo na korzyść kandydata przemawiać mogą długotrwałe, zakończone publikacjami, staże naukowe (wskazana opinia opiekuna stażu), udokumentowane patenty i zgłoszenia patentowe, uzyskane granty, doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zastosowaniem aparatury analitycznej; autorstwo podręczników, skryptów i innych materiałów dydaktycznych

IV)            Wymagania językowe (required languages)

język polski – poziom ojczysty lub płynny

język angielski – poziom dobry lub płynny                                                     

V)            Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne (required research experience)

1.    Dorobek publikacyjny w zakresie chemii, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach.

2.    Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

3.    Wystąpienia na konferencjach i sympozjach

4.    Osiągnięcia organizacyjne (w tym zwłaszcza w zakresie organizacji procesu dydaktycznego).

5.    Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej w zakresie chemii.

 

VI)            Benefity (benefits)

ü  atmosfera szacunku i współpracy

ü  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami

ü  elastyczny czas pracy

ü  dofinansowanie nauki języków

ü  dofinansowanie szkoleń i kursów

ü  dodatkowe dni wolne na kształcenie

ü  ubezpieczenia na życie

ü  program emerytalny

ü  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny

ü  preferencyjne pożyczki

ü  dodatkowe świadczenia socjalne

ü  dofinansowanie wypoczynku

ü  dofinansowanie wakacji dzieci

ü  „13” pensja

ü  stojaki na rowery

 

VII)            Kryteria kwalifikacyjne (eligibility criteria)

1.        Kompetencje naukowe (udokumentowany dorobek publikacyjny o zasięgu krajowym i międzynarodowym, kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, przedłożony plan badawczy) – 20 pkt

2.        Kompetencje dydaktyczne (prowadzone zajęcia dydaktyczne, zgodność profilu dydaktycznego kandydata z profilem jednostki) – 20 pkt

3.        Rozwój zawodowy (odbyte kursy, szkolenia, uzyskane certyfikaty) – 5 pkt

4.        Współpraca z otoczeniem (opracowane raporty, ekspertyzy, popularyzacja nauki) – 5 pkt

VIII)            Przebieg procesu wyboru (selection process)

1.      Rozpoczęcie prac komisji konkursowej nie później niż 14 dni po upływie daty złożenia dokumentów.

2.      Ocena formalna złożonych wniosków.  

3.      W przypadku braku wymaganych dokumentów, wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

4.      Wyłonienie kandydatów do etapu rozmów.

5.      Rozmowa z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

6.      Komisja ma prawo wystąpić o sporządzenie recenzji zewnętrznych dorobku kandydatów bądź poprosić kandydatów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez komisję.

7.      Ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji konkursowej oraz poinformowanie kandydatów o rozstrzygnięciu. Informacja zwierać będzie uzasadnienie oraz wskazanie mocnych i słabych stron kandydatów. Wraz z informacją kandydatom odesłane zostaną również złożone dokumenty

IX)            Perspektywy rozwoju zawodowego

Wybrany kandydat będzie miał możliwość:

–        rozwoju działalności badawczej zgodnie z własnymi zainteresowaniami;

–        doskonalenia umiejętności dydaktycznych z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych narzędzi multimedialnych, w tym w zakresie kształcenia zdalnego;

–        rozwijania współpracy z naukowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

–        aplikowania i uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych przy wsparciu wykwalifikowanego personelu UAM

–        odbycia stażów w uczelniach polskich i zagranicznych

–        aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Wydziału

–        możliwość awansu naukowego w ramach struktury zatrudnienia w zależności od osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

 

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.        Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.     Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na depchem@amu.edu.pl