1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego.

Liczba miejsc – jedno

Wymiar etatu – pełny

Okres zatrudnienia – od 01.10.2022 r.

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·        stopnia doktora nauk humanistycznych,

·        prowadzenia badań naukowych i publikacje w zakresie literaturoznawstwa i nauki o kulturze i religii w zakresie mongolistyki i tybetologii,

·        znajomości klasycznego i współczesnego języka mongolskiego oraz tybetańskiego klasycznego;

·        znajomości tematyki buddologicznej;

·        doświadczenia w dydaktyce szkoły wyższej, w tym w zakresie nauczania przedmiotów mongolistycznych i tybetologicznych;

·        biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego;

 

 

Podstawowe obowiązki

realizacja zajęć dydaktycznych w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie;
kopia dyplomu doktora lub równoważny;
życiorys oraz dwie fotografie;
kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
wykaz publikacji i osiągnięć dydaktycznych;
opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 10 lipca 2022 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26 września 2022 roku. Informacja o wynikach konkursu będzie przesłana drogą elektroniczną.

 

Dean

of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces a competition for the post of Assistant Professor at the Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples of the Faculty of Oriental Studies

Number of posts – one, full time

Duration – from 01.10.2022

We require from the candidate for this position:

• Ph.D. diploma in Humanities,

• conducting scientific research and publications in the field of literary and cultural sciences in the field of Mongolistics and Tibetology studies,

• proficiency in classical and modern Mongolian and classical Tibetan languages;

• knowledge of the subject of Buddhism;

• experience in teaching Mongolist and Tibetological subjects at a university level;

• fluent in Polish and English languages.

 

Basic duties

·         didactics in the Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples of the Faculty of Oriental Studies

 

Candidates should submit the following documents:

·         application for employment;

·         Ph. D. diploma or equivalent;

·         biography and two photographs;

·         a personal questionnaire for download at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

·         Information regarding the processing of personal data for download at:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

·         list of scientific achievements;

·         opinion of an academic teacher holding a title or academic degree;

·         a statement about the basic workplace for download at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

·         declaration of acceptance of the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher at the University of Warsaw available at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw;

·         other documents relevant to the case /on the initiative of the candidate /.

 

The competition is the first stage specified in the Statute of the University of Warsaw for the recruitment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further proceedings.

Documents will be accepted at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw 09.00-16.00 except Saturdays and public holidays until July 10, 2022.

The competition will be resolved by September 26, 2022. Information about the results of the competition will be provided by e-mail.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl