1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

                                                                                                                       Warszawa, dn. 13 lipca 2022 r.

Wydział Neofilologii UW                                                                               

WNf-120/705/2022

 

DZIEKAN

Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Liczba stanowisk – jedno

Wymiar etatu – pełny etat

Planowany okres zatrudnienia –  na czas określony – 2 lata

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1.10.2022 r.

 

Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U.  2022 r., poz. 574), a ponadto: co najmniej stopnia doktora, specjalizacji badawczej w dyscyplinie pedagogika i w zakresie studiów nad Brazylią, zainteresowań badawczych ukierunkowanych na glottodydaktykę, co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy na wyższej uczelni, doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki oraz zajęć z praktycznej nauki języka portugalskiego (wersja brazylijska) na różnych poziomach nauczania na poziomie uniwersyteckim, udziału w grupach badawczych, w tym międzynarodowych, dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz  potencjału do  dalszego rozwoju naukowego, doskonałej znajomości języka portugalskiego, hiszpańskiego i  polskiego (near to native), zadeklarowania, że  Uniwersytet Warszawski będzie dla niego podstawowym miejscem pracy.

Podstawowe obowiązki na tym stanowisku: opieka nad modułem nauczycielskim w sekcji portugalistycznej, realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum), prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników, kształcenie kadry naukowej, organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych, obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie.

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

1.       Podanie o zatrudnienie

2.       Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)

3.       Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii:

https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)

4.       Dyplom doktora

5.       Życiorys

6.       Kwestionariusz osobowy

7.       Wykaz publikacji

8.       Opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy

9.       Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

 

Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na adres: e.velasco@uw.edu.pl w terminie do dnia 14.08.2022 r. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość rejestrowania przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13.09.2022 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Dziekan

Wydziału Neofilologii

prof. ucz. dr hab. Robert Małecki

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na neofilologia@uw.edu.pl