1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

(zgodnie z PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574)

o   g   ł   a   s   z   a

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Wiedzy i Moralności Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk socjologicznych /socjologii w dziedzinie nauki społeczne.

Dodatkowymi warunkami są:

Doświadczenie dydaktyczne: szukamy osoby, która uczyła już osoby dorosłe przynajmniej rok i jest gotowa poprowadzić zajęcia z zakresu współczesnych teorii socjologicznych, historii myśli socjologicznej, socjologii wiedzy, socjologii ryzyka, normatywnych aspektów socjologii zdrowia publicznego oraz ilościowych technik badawczych. 
Aktywność naukowa: Szukamy osoby publikującej w czasopismach punktowanych lub punktowanych monografiach, także o zasięgu międzynarodowym (prosimy o wykaz publikacji opublikowanych i przyjętych do druku za lata 2018-22) oraz występującej aktywnie na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prosimy o wykaz wystąpień za lata 2018-22).
Cytowania: Szukamy osoby, która posiada wysoką liczbę cytowań; Indeks-h na poziomie 5 lub wyższym (wg Web of Science/Scopus).
Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie socjologii ryzyka, socjologii zdrowia publicznego i socjologii wiedzy (prosimy o wykaz przeprowadzonych badań lub nadzór nad prowadzonymi badaniami w latach 2018-22).
Biegła znajomość języka polskiego (konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych).
Znajomość języka angielskiego (możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim).
 Ponadto mile będą widziane:

Gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych działalnością badawczą i naukową, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.
 Zakres obowiązków:

1.       Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych, składanie wniosków grantowych.

2.       Obowiązki dydaktyczne: Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

3.       Obowiązki organizacyjne: Organizacja konferencji, seminarium i warsztatów.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
kwestionariusz osobowy;
CV;
odpisy dyplomów;
życiorys zawodowy ze spisem publikacji za lata 2018-22, z wymienieniem aktywnego udziału w konferencjach naukowych w latach 2018-22, wykaz przeprowadzonych badań lub nadzór nad prowadzonymi badaniami w latach 2018-22;
kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;
oświadczenie potwierdzające, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW;
informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: isns@isns.uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.
 Termin zgłoszeń upływa 26 czerwca 2023 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 14 lipca 2023 r.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close