1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • archeologia

Opis stanowiska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego

 

Liczba stanowisk – jedno

 

Planowany okres zatrudnienia: na czas określony – 12 miesięcy

Wymiar etatu: 1/1

 

Warunki konkursu:

 

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2022 r. poz.574 ), a ponadto wymagane jest:

 

1.    posiadanie stopnia doktora archeologii

2.    specjalizacja w zakresie archeologii klasycznej

3.    znajomość przynajmniej jednego języka obcego

4.    doświadczenie terenowe oraz znajomość podstaw konserwacji

5.    publikacje w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach

6.    Uprawnienia do prowadzenia samochodu

 

 

Dyscyplina: archeologia

 

Określenie podstawowych obowiązków:

 

1.    Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej podstawowe badania naukowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów

2.    Opracowanie zabytków ze stanowisk, na których są prowadzone badania archeologiczne realizowane przez OBA UW, inne jednostki UW oraz inne  jednostki krajowe i zagraniczne;.

3.    Upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci

artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych i  materiałach z  konferencji naukowych oraz w postaci monografii naukowych i rozdziałów w takich monografiach

4.    Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora OBA UW

 

Wymagane dokumenty:

 

1.      podanie do Komisji Konkursowej  z prośbą  o rozpatrzenie kandydatury w konkursie  na stanowisko  adiunkta badawczego  zatrudnienie na czas określony od  dnia 1 czerwca  2023

2.      życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych  oraz wykaz publikacji

3.      odpis dyplomu doktora

4.      kwestionariusz osobowy

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)

5.      klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

6.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.

 

 

Zgłoszenia wraz z  wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres novae@uw.edu.pl   do dnia 30 marca 2023. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 kwietnia 2023. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………
(imię i nazwisko)

 

 

 

……………………………………………………………

(jednostka organizacyjna UW)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania
konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie
Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.

 

 

 

 

Warszawa, dnia……………

 

 

…………………………………..
                 (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Director of the Antiquity of Southeastern Europe Research Centre

University of Warsaw

Competition for an adjunct professor with doctoral degree

 

 

Number of positions open: one

Planned employment period: temporary contract – 12 months

Full-time position

 

Job requirements:

 

The successful candidate will fill requirements explicated in art.119 point 3 and 4 of the Higher Education Law (Law Journal 2022, item 574), and the following:

 

1.    Doctoral degree in archaeology.

2.    specialization in classical archaeology

3.    knowledge of at least one foreign language

4.    experience in the field of archaeological research of urban and defence complexes, with particular emphasis on the Balkans.

5.    publications in highly scored magazines and publishers

6.    license to drive a car

 

2. Discipline: archaeology

 

Key responsibilities include:

 

1. Conducting scientific research understood as empirical or theoretical work aimed primarily at gaining new knowledge about the foundations of phenomena and observable facts

2. Development and documentation  based on finds from the sites where archaeological work is carried out by the OBA, University of Warsaw and other domestic and foreign research institutions

3. Disseminating the results of scientific activity, especially in the form of scientific articles published in foreign scientific journals and proceedings of scientific conferences as well as in the form of scientific monographs and chapters in such monographs

4. Carrying out other tasks ordered by the director of the OBA

 

Required documents:

 

1.      application to the Search Committee with a request to consider the candidature in the search for employment of an adjunct with doctoral degree from 1st of June 2023 with temporary contract

2.       scientific curriculum with information on research achievements, organizational achievements and list of publications

3.      questionnaire content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx)

4.      agreement to processing personal data http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx

5.      copy of PhD diploma in archaeology

6.      statement on regarding and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw

 

 

Applications and required documents should be submitted by mail novae@uw.edu.pl until March 30.2023

The results of the competition will be announced until April 14.2023. It is the first stage of the employment process for academic teachers set down in the UW Statute; a positive result is essential to proceed further.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………
(first name and surname)

 

………………………………………………………
(UW organisational unit)

 

 

 

 

DECLARATION

 

 

I declare that I have read and accepted the rules for job applications
for a position of an academic teatcher at the University of Warsaw as specified by
degree No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of 27 September 2019.

 

 

 

 

Warsaw, …………………

 

 

 

…………………………………………..

(signature)