1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nowe Media w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach,

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nowe Media w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

● nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

● mają pełną zdolność do czynności prawnych,

● korzystają z pełni praw publicznych,

● nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Warunki udziału w konkursie:

·  posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki,

· doświadczenie zawodowe w działalności dydaktycznej (doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie animacji, interakcji, planu filmowego),

· posiadanie min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z animacji i cyfrowych efektów specjalnych,

· umiejętność pracy na planie filmowym,

· wiedza i doświadczenie w pracy z technologią greenbox,

· znajomość technik animacji tradycyjnych i cyfrowych,

· znajomość photogrametri,

· znajomość systemów motion Capture,

· znajomość oprogramowania : DaVinci Resolve , Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Maxon Cinema 4d,  Unreal Engine, Zbrush,

· znajomość silników renderujacych w technologi GPU Octan Renderer i Redshift.

III.Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Życiorys (CV) zawierający:
– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej,  

– informację o dotychczasowej działalności naukowej:

a. wykaz projektów naukowych, badawczych, rynkowych wykazujących znajomość specyfiki prowadzenia procesów animacji,

b. wykaz publikacji, udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi itp.,

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze   animacji, user experience, interakcji,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra sztuki.

4. Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe (opcjonalnie).

5. Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

6. Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

7. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

8. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów: do 31.08.2022 r. do godz. 14.00  

Dział Spraw Pracowniczych ASP w Katowicach, ul. Raciborska 37, Katowice

V. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu:  15.09.2022 r.

VI. Komisja konkursowa w trakcie prowadzonego postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

VII. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony, w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

IX.  Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

X.  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do wycofania się z naboru z powodu niespełnienia wymagań przez któregokolwiek z kandydatów.

XI.  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.

XII.  Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl