1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na  stanowisko asystenta dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  13.02.2023 r.

LINK DO STRONY: http://bip.sum.edu.pl  

 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574
z późn. zm.).

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.    dyplom lekarza,

2.    prawo wykonywania zawodu lekarza,

3.    specjalizacja z ortopedii i traumatologii lub jest w trakcie specjalizacji lub deklaruje chęć rozpoczęcia specjalizacji,

4.    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (minimum certyfikat FCE),

5.    potwierdzony dorobek naukowy (autor lub współautor co najmniej 1 publikacji naukowej lub rozdziału monografii),

6.    w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie  i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody
na  przetwarzanie danych osobowych,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,  w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

5.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

1.           oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.           oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet

          Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

          Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.           oświadczenie o:

a)        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)        korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)        nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na  stanowisko asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

osobiście lub drogą pocztową

do dnia  13.02.2023  r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 686.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument  z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej http://bip.sum.edu.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Załączniki