2 adiunktów w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym;
• posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.

Załączniki