2 etaty adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (dwa etaty)

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, zastosowania matematyki

DATA OGŁOSZENIA: 21.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2022

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, zastosowania matematyki

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

* spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);

* stopień doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;

* dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;

* gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;

* doświadczenie w nauczaniu matematyki w uniwersytetach lub politechnikach;

* gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;

* biegła znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys zawodowy: informacje o zainteresowaniach i planach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

* oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

* oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

* oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

* oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.08.2022r.

* osobiście: w sekretariacie Wydziału Cybernetyki WAT w pokoju 271 w głównym budynku 100;

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; * pocztą elektroniczną: sekretariat.wcy@wat.edu.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 556

* Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

* Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

* Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

* Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego

FORM FOR EMPLOYERS Nr 2

INSTITUTION: Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

CITY: Warsaw

POSITION: research-teaching assistant professor, full-time job for two persons

DISCIPLINE: mathematics, applications of mathematics

POSTED 2022.06.21

EXPIRES 2022.08.26

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS mathematics, applications of mathematics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

* meeting the requirements set out in Article 113 of the Act of 20 July 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668);

* title of professor in mathematical, physical or technical sciences;

* scientific contribution in the field of mathematics or applications of mathematics or informatics;

* readiness for research in the field of mathematics or applications of mathematics or informatics;

* experience in teaching mathematics in universities or polytechnics;

* readiness to instruction in mathematics for students of technology of the first or second, in Polish or English;

* proficiency in English.

The competition application should include:

* a letter of application to rector of the Military University of Technology,

* a candidate’s questionnaire,

* a curriculum vitae: information on scientific interests and plans, and on research, organisational and teaching achievements;

* copies of diplomas and other documents confirming candidate’s qualifications;

* a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;

* a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;

* a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

* a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher under a permanent or fixed-term contract;

* a declaration on the full use of civil rights;

* a declaration stating whether Military University of Technology will be the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 2022.08.26

* in person: to the secretary office of the Faculty of Cybernetics (main building 100, room 271);

* by post: Military University of Technology, Faculty of Cybernetics, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; * by e-mail: sekretariat.wcy@wat.edu.pl .

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 556

The competition will be decided no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The competition is the first step in the statute of the Military Academy of Technology for hiring as an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

The University reserves the right to inconclusiate the competition without stating a reason.

The university does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate’s offer are destroyed one month after the end of the competition

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wcy@wat.edu.pl