2 stanowiska adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

 

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu II.3.10. „Utworzenie Centrum – Międzynarodowej Sieci Badawczej w obszarze AMO”. Celem Działania jest utworzenie Centrum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (Centre for Atomic Molecular and Optical Physics), które będzie koordynowało, integrowało, intensyfikowało oraz przede wszystkim umiędzynaradawiało badania w zakresie fizyki AMO prowadzone na Uniwersytecie. Więcej na http://camop.uw.edu.pl/

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne
Słowa kluczowe: fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, chemia fizyczna, chemia teoretyczna

 

The “Excellence Initiative – Research University” is a programme of the Ministry of Education and Science, which enables the University of Warsaw to raise the level of quality of scientific activity, quality of education and, consequently, the international recognition of the University.

 

The recruited persons will fulfil the job requirements in the Action II.3.10 – “Establishment of the Centre – International Research Network in AMO area”. The objective of this activity is to establish the Centre for Atomic Molecular and Optical Physics (referred to herein as the Centre), which will coordinate, integrate, intensify and – above all – internationalise AMO physics research at the University.

More information can be found here: http://camop.uw.edu.pl/

Fields and disciplines of science: physical sciences
Key words: experimental physics, theoretical physics, theoretical chemistry, physical chemistry,

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl