2 stanowiska adiunkta

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 4.11.2021

Głównym zadaniem zatrudnionych będzie prowadzenie badań teoretycznych i fenomenologicznych w ramach projektu badawczego „Poszukiwanie rozwiązania problemów Modelu Standardowego w Ciemnym Sektorze” kierowanym przez Marcina Badziaka i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Badania będą się koncentrować na zagadnieniach z pogranicza fizyki cząstek elementarnych i kosmologii. W szczególności będą badane istniejące oraz konstruowane nowe modele Ciemnego Sektora, w kontekście ciemnej materii, ciemnego promieniowania, bariogenezy oraz fal grawitacyjnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 4.11.2021

The main tasks of the successful candidates will be to conduct theoretical and phenomenological research within the research project “Searching for the solution to problems of the Standard Model in the Dark Sector” led by Marcin Badziak and funded by National Science Centre, Poland. The research will focus on topics at the interface of particle physics and cosmology. In particular, existing and newly constructed models of the Dark Sector will be investigated in the context of dark matter, dark radiation, baryogenesis and gravitational waves.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl