2 stanowiska adiunkta

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie 2 adiunktów w Katedrze Finansów i Rachunkowości

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w grupie badawczo-dydaktycznej – 2 etaty

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;

2.      zainteresowania naukowe dotyczące rachunkowości finansowej, zarządczej, finansów, prawa finansowego;

3.      praktyczne doświadczenie w stosowaniu regulacji rachunkowości finansowej, zarządczej;

4.      dorobek naukowy udokumentowany artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW oraz publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach co najmniej z poziomu I określonych w Komunikacie MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;

5.      uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;

6.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady);

7.      doświadczenie w pracy organizatorskiej na uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji konferencji;

8.      biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: adiunkt;

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna;

3.      Dyscypliny naukowe, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finanse;

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań i punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku,  doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW;

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej;

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków;

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW  – https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         kopię dyplomu doktora;

·         wykaz publikacji;

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW);

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się
i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW;

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych  – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW).

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 27 kwietnia 2022 r.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

                                                                                                                                                                                                                   Dziekan  Wydziału Zarządzania UW

 prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz