Adiunkt

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o g ł a s z a K O N K U R S na stanowisko adiunkta

w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

–         życiorys,

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: prawo nowych technologii, informatyzacja postępowania cywilnego, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych w Internecie

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

– znajomość prawa nowych technologii
– znajomość prawa postępowania cywilnego w zakresie jego informatyzacji
– znajomość prawa o dostępie do informacji publicznej i ochrony danych osobowych w Internecie
– oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego
– oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).
 Szczegółowych informacji udziela kierownik Centrum – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński mail: jacek.golaczynski@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl do dnia 07.07.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.08.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl