adiunkt

Wydział HUmanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 60/2021/NA/WH/IL

Słowa kluczowe: literaturoznawstwo, dydaktyka, pedagogika, nauczanie języka polskiego, ekokrytyka, ekopedagogika, dydaktyka literatury, dydaktyka cyfrowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań w zakresie wyznaczonym w strategii rozwoju Instytutu Literaturoznawstwa,
 • realizacja projektów badawczych i badawczo-dydaktycznych prowadzonych przez wydział,
 • współpraca naukowa i dydaktyczna ze szkołami, organizacja praktyk pedagogicznych, dni
 • otwartych dla szkół i innych form współpracy ze szkołami oraz polonistami,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: filologia polska (z przedmiotów z dydaktyki literatury i literatury dla dzieci oraz ogólnodydaktycznych i dydaktyki cyfrowej na specjalności nauczycielskiej oraz nauczaniu polonistycznym wśród cudzoziemców),
 • komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie, prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim,
 • prace organizacyjne na rzecz wydziału oraz uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • ukończone studia wyższe (stopień magistra) w zakresie filologii polskiej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych w zakresie dydaktyki literatury – wśród młodzieży szkolnej,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo – dydaktyka literatury (indeksowane publikacje w bazach Scopus lub Web of Science lub nie niższe niż 40 pkt.),
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w tym w szczególności zrealizowane staże naukowe,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych, w tym międzynarodowych,
 • doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego na różnych etapach edukacji szkolnej, 
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu dydaktyki języka i literatury polskiej (z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych),
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej (dydaktycznej) w placówkach oświaty,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (min C1), potwierdzona certyfikatem lub wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej,
 • udokumentowana działalność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie różnych aspektów edukacji polonistycznej, w tym potwierdzone doświadczenie w nauczaniu cudzoziemców w Polsce lub za granicą (mile widziane).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu projektu badawczego, badawczo-dydaktycznego, poparta przedstawionym planem rozwoju naukowego,
 • gotowość do mobilności badawczej i dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • udokumentowane formy podnoszenia kwalifikacji,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami dydaktycznymi, koordynowaniu projektów dydaktycznych,
 • gotowość do prowadzenia zajęć specjalistycznych określonych w standardzie kształcenia nauczycieli,
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji oświaty, działania mediów społecznościowych,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata – od 1.02.2022 do 30.09.2024), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 17 grudnia 2021 r. ( 23.59)

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 stycznia 2022 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając

przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl