adiunkt

Akademia Pomorska w Słupsku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr K.07.21.BD

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki

MIASTO: Słupsk

STANOWISKO: adiunkt, pracownik: badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

DZIEDZINA: nauki społeczne

DATA OGŁOSZENIA: 02.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM: 02.07.2021 r.

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, pedagogika, pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta w Instytucie Pedagogiki w pełnym wymiarze czasu pracy, w Akademii Pomorskiej w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Zadania:

prowadzenie zajęć dydaktycznych,
aktywność  naukowa i publikacyjna,
aplikowanie o granty,
działalność organizacyjna na rzecz Uczelni i Instytutu.
Wymagania:

·         stopień doktora w dyscyplinie pedagogika,

·         wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

·         dorobek naukowy w zakresie pedagogiki,

·         doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym,

·         doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

·         znajomość języka angielskiego potwierdzona dyplomem ukończenia studiów na kierunku Filologia angielska.

Wymagane dokumenty:

(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych – zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)

1.              Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).

2.              Kwestionariusz osobowy.

3.              Życiorys.

4.              Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.

5.              Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.

6.              Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.

7.              Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),

8.              Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.

9.              Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:

– osobiście lub pocztą na adres:   Sekretariat Instytutu Pedagogiki, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, pokój 225

– pocztą elektroniczną: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu:  09.07.2021 r.

 

                                z  up. Rektora

 

                         dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na AP w Słupsku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.        Akademia Pomorska w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: inspektor@apsl.edu.pl.

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.     Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.ciszewska@apsl.edu.pl