adiunkt badawcz-dydaktyczny

Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Nauk Przedklinicznych

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 20.09.2021

PUBLIKACJA DO: 02.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 02.11.2021

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: knp@sggw.edu.pl; imw@sggw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, mikrobiologia, wirusologia

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

posiada stopień doktora w dziedzinie weterynaria,
posiada minimum 5 – letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy),
wykazuje znajomość technik laboratoryjnych z zakresu: mikrobiologii, wirusologii, umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi oraz wykazuje umiejętność zakładania pierwotnych hodowli komórkowych,
udokumentowana znajomość technik obrazowania komórek,
posiada udokumentowane, znaczące doświadczenie naukowe w prowadzeniu prac badawczych w zakresie mikrobiologii i wirusologii (nagrody naukowe, przynajmniej 2 publikacje naukowe z ostatnich 5 lat, w których kandydat jest pierwszym autorem, opublikowane w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
·         posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji grantów badawczych o zasięgu co najmniej krajowym,

posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu mikrobiologii i wirusologii,
·         posiada bardzo dobra udokumentowaną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·         posiada umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

·         posługuje się komputerowymi programami użytkowymi niezbędnymi do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z wirusologią weterynaryjną, mikrobiologią weterynaryjną na kierunku Weterynaria oraz z mikrobiologią kliniczną na innych kierunkach w SGGW.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Odpis dyplomu doktora,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Nauk Przedklinicznych lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, knp@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem: …………………

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imw@sggw.edu.pl