Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Filozofii i Socjologii ,Instytut Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie socjologii;

– istotny dorobek naukowy w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących pozyskiwania i analizy  

  informacji, stylów życia dzieci i młodzieży, uczestnictwa dzieci i młodzieży w Internecie;

– kompetencje w zakresie analizy danych statystycznych za pomocą programu IBM SPSS;

– predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

– doświadczenie zawodowe pozwalające prowadzić zajęcia praktyczne;

– posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu problematyki badawczej Katedry;

– doświadczenie organizacyjne;

– doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań on-line;

– doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi o zasięgu ogólnopolskim;

– legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

– biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego i znajomość języka angielskiego;

– doświadczenie w realizowaniu grantów badawczych.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu doktora;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2021 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ/ZŁOŻYĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii /pok. 26/

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Wymagane dokumenty należy  przesyłać pocztą lub złożyć osobiście wyłącznie w zaklejonych kopertach ze wskazaniem numeru ogłoszenia konkursowego.

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 25 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 30 czerwca 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instsoc@poczta.umcs.lublin.pl