adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

o   g   ł   a   s   z   a

 

 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym, na czas określony: 24 miesięcy.

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 

·         posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie psychologii

·         posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii na wyższej uczelni

·         posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie pracy w zawodzie psychologa

·         posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych

·         wykazać się aktywnym udziałem w konferencjach naukowych

·         spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Ponadto mile będą widziane:

 

gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z  prowadzoną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działalnością badawczą i naukową, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego;
zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki, a zwłaszcza zagadnień z zakresu psychologii klinicznej, rodziny, penitencjarnej i patologii społecznych;
ukończenie lub udokumentowane rozpoczęcie szkolenia w zakresie psychoterapii;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim na wyższej uczelni.
 

Zakres obowiązków:

1.       Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych, składanie wniosków grantowych.

2.       Obowiązki dydaktyczne: Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

3.       Obowiązki organizacyjne: Organizacja konferencji, seminarium i warsztatów.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 14 lipca 2021 r. w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres ipsir@uw.edu.pl

zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
odpis dyplomu doktorskiego;
życiorys zawodowy ze spisem publikacji za lata 2016-21 (i ewentualnie znaczących publikacji z lat poprzednich) oraz wymienieniem aktywnego udziału w konferencjach naukowych w latach 2016-21;
4.       dokument(y) potwierdzający doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zawodu psychologa;

5.       dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne (np. ankiety z zajęć);

6.       2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących;

7.       Druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy):

a)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)      podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych,

c)       oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia

8.       oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW

materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: ipsir@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.
 

Termin zgłoszeń upływa dnia 14 lipca 2021 roku.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 14 września 2021 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

       D  Z  I  E  K  A  N

Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 

                                                                                                              (dr hab. Aneta Gawkowska)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………

               imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

 

 

 

……………………………………………….

     data i podpis

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

imię i nazwisko

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
 

 

 

 

 

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)

2  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na

adres……………………………………………………. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

 

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności,              z                         którymi   wiąże            się     konieczność      przetwarzania       danych   osobowych,       jak     np.

…………………………………………………….

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 

 

4  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

6 Art. 7 ust. 3 RODO;

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

8 https://www.privacyshield.gov

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

……………………………………..                                                          …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                            (podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES AND RESOCIALIZATION

AT UNIVERSITY OF WARSAW

– with the consent of the Rector –

announces

 

 

An open competition for the position of assistant professor at the Department of Deviation Psychology of the Institute of Social Prevention and Resocialisation (Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, University of Warsaw).

 

The competition refers to one full-time position for 24 months.

 

The candidate (s) for this position should meet the following conditions:

 

·         PhD in humanities/social sciences in the field of psychology

·         have at least 5 years of experience in teaching psychology at a university

·         have at least 5 years of experience in the profession of a psychologist

·         have scientific achievements in the form of scientific publications

·         show active participation in scientific conferences

·         fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, dated 20 July 2018 (Dz. U. poz. 1668 with amendments).

 

Also appreciated:

 

willingness to assume responsibility and perform organisational functions related to research and scientific activity of the institute of social prevention and resocialisation, along with working towards activating students and increasing their scientific and research potential.
involvement and participation in activities aimed at promoting science, with emphasis on psychology: clinical, family, forensic, penitentiary and social pathologies
completion or documented commencement of training in psychotherapy
experience in conducting classes in english at a university
 

Responsibilities:

Research responsibilities: conducting scientific research, publishing research results in academic journals, applying for research grants.
Teaching responsibilities: conducting classes.
Organizational responsibilities: organization of conferences, seminars and workshops.
 

 

Candidates are asked to submit the below documents till July 14th, 2021 by email (all documents in one PDF file) to ipsir@uw.edu.pl

1.       the application form addressed to the Dean of the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, including a clause on consent to the processing of personal data for the purposes of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act (attached), with the name of the Institute inserted where indicated;

a copy of the doctoral diplom;
professional bio with the following listed: publications for the years 2016-21 (and possibly significant publications from previous years), scientific conferences attended in the capacity of a speaker in 2016-21;
document (s) confirming professional experience as a psychologist;
document (s) confirming teaching experience (eg. course evaluations);
2 recommendation letters together with contact details to authors
Forms available on the website of the Office of Human Resources (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – For the person applying for employment)
a.        Personal questionnaire for the person applying for employment,

b.       Clause on personal data processing

c.        Statement on primary place of employment

8.       a statement confirming that the candidate has read and accepts the rules for conducting competitions for a research and teaching position available on the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

The documents should be e-mailed to ipsir@uw.edu.pl in the pdf format, with the name, surname and the position indicated in the name of the files sent.
 

The deadline for submissions is July 14th, 2021

 

The competition is the first step of the employment process described in the Rules and Regulations of the University of Warsaw, and its positive outcome is the basis for further proceedings.

The competition result’s notice shall be issued until September 14th, 2021.

The candidates will  be informed about the result be e-mail.

 

 

 

 

DEAN

Of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

 

          (dr hab. Aneta Gawkowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….……………………………

              name and surname

 

 

 

 

 

 

 

S T A T E M E N T

 

I confirm that I read and approve of the principles of contests for positions of academic teachers at the University of Warsaw.

 

 

 

 

…….……………………………….

      date and signature                      

 

 

 

 

 

 

 

…………..…………………..

given and family name

 

Information on personal data processing

 

 

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the

University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00- 927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law1 (given name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process2, whereas other data3 shall be processed based on your consent which may take the following wording:

I agree  to the  processing of  personal data provided in……. (e.g. CV, cover letter, and other

submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

 

 

 

 

1 Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);

2 Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);

3 Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data4 which may take the following wording:

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR,  provided in………………. (e.g. CV, cover letter, and other submitted

documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent5 which may take the following wording:

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.
 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at ………………..

(email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.6

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide

specific services involving data processing, like

…………………………………………………………………..

(name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.7 Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.8 This shall guarantee an adequate level of data security.

 

4 Art. 9 section 2 letter a GDPR;

5 Art. 6 section 1 letter a GDPR;

6 Art. 7 section 3 GDPR;

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

8 https://www.privacyshield.gov

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                                                               ………………………………

place and date                                                                                                                        applicant’s signature

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl