Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie badawczo-dydaktycznej

w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

 

Opis zadań na stanowisku:
1)     prowadzenie eksperymentalnych badań naukowych

2)     upowszechnianie uzyskanych wyników badań w postaci publikacji w czasopismach naukowych, przede wszystkim z bazy Journal Citation Reports, monografii, patentów.

3)     aplikowanie o granty badawcze

4)     podnoszenie kompetencji zawodowych przez odbywanie staży naukowych oraz udział w konferencjach i szkoleniach

5)     prowadzenie, z zachowaniem dbałości o najwyższą jakość, zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na  jednolitych studiach magisterskich

6)     udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni

7)     inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

 

2.     Wymagania wobec kandydata:

1)     posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

2)     nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     korzysta z pełni praw publicznych,

5)     nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)     odbył/-a przynajmniej 15-tygodniowy staż badawczy w zagranicznej lub polskiej uczelni lub instytucji naukowej

7)     posiada stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych, preferowana specjalność to analityka chemiczna

8)     posiada dorobek naukowy z zakresu wykorzystania spektrometrii mas w analityce lub praktyczne doświadczenie w analityce toksykologicznej  i/lub metabolomice.

9)     wykazuje się praktyczną wiedzą z zakresu chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas stosowanej w badaniach medycznych lub biologicznych.

10) wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie zagrożeń toksykologicznych i ekotoksykologicznych

11) wykazuje się umiejętnością pracy w zespole, umiejętnościami pracy dydaktycznej.

12) wykazuje się znajomością języka angielskiego (na poziomie B2 lub wyższym) i polskiego w mowie i w piśmie

13) dodatkowym atutem będzie posiadanie praktycznego doświadczenia w zastosowaniu spektrometrii mas sprzężonej z analizą czasu przelotu jonów (QTOF)

Oferujemy:
1)     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)     wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,

3)     możliwość rozwoju zawodowego,

4)     atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe

5)     atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)     życiorys naukowy,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3)      oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 

4)      oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 

5)     spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,

6)     wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,

7)     skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8)     certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 28 listopada 2021 roku z dopiskiem w tytule maila: adiunkt w KFiT
 

Dokumenty powinny zawierać:
1)     informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)     klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:       
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)     administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)     podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)     zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)     Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)     przysługuje Państwu prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)     w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)     podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl