: adiunkt badawczo-dydaktyczny

hr@upwr.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Biogospodarki Stosowanej

 

Opis zadań na stanowisku:

 

·        prowadzenie działalności badawczej;

·        publikacja artykułów naukowych;

·        uczestnictwo w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych);

·        przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;

·        udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze   oraz kompetencje zawodowe;

·        udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;

·        inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

 

Wymagania wobec kandydata:

posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, lub inżynieria materiałowa, lub inżynieria chemiczna, lub w naukach pokrewnych;
wykazuje praktyczne umiejętności w zakresie procesów biologicznej lub chemicznej lub termochemicznej transformacji biomasy i odpadów;
·        posiada doświadczenie z zakresu statystycznej analizy danych;

·        posiada dorobek naukowy opublikowany w recenzowanych artykułach,

·        posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

·        zna język polski na poziomie bardzo dobrym,

·        zna język angielski na poziomie komunikatywnym,

·        korzysta z pełni praw publicznych;

·        ma pełną zdolność do czynności prawnych;

·        nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·        nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

·        wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

·        możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającym się zespole badawczym  nakierowanym na umiędzynarodowienie aktywności badawczej, posiadającym bardzo dobre zaplecze badawcze i prowadzącym badania w obszarze biogospodarki, produkcji biowęgla, biomateriałów, biowodoru i innych aktualnych tematach związanych z rozwojem technologii zagospodarowania biomasy i odpadów;

·        atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

·        życiorys naukowy;

·        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

·         oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;

·        oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

·        spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr;

·        wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

·        dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;

·        certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu – wymagane na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 17.08.2022 roku z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt b-d KBS”

 

Dokumenty powinny zawierać:

·        informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zawarcie informacji:

·        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

o   administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

o   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

o   podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

o   zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

o   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

o   Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

·        przysługuje Państwu prawo:

o   dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

o   żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

o   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

o   do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

o   w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

o   podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl