adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 27 GRUDNIA 2022

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zainteresowanego badaniami zgodnymi z profilem badań prowadzonych w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki, tzn. w dziedzinie metod matematycznych ogólnej teorii względności, fizyki klasycznej i kwantowej lub w dziedzinie teorii operatorów i geometrii nieprzemiennej.

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574). W szczególności poszukujemy kandydata posiadającego stopień naukowy doktora w zakresie nauk fizycznych lub matematyki, legitymującego się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych, poświadczonym publikacjami w przynajmniej jednej z wymienionych wyżej dziedzin. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż przed 5 laty. Wymagane jest także doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.

Od kandydata oczekujemy aktywności naukowej w zakresie fizyki matematycznej lub rozwijania metod matematycznych mających bezpośrednie zastosowanie w fizyce kwantowej, klasycznej teorii pola i innych działach fizyki teoretycznej.

Podstawowe obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie prowadziła badania naukowe w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki oraz zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w wysokości 210 godzin rocznie na pierwszym i drugim stopniu studiów zgodnie z ofertą dydaktyczną Wydziału Fizyki UW, w szczególności zajęcia z przedmiotów matematycznych. Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Warunki zatrudnienia:

W zależności od kompetencji, kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 33 miesięcy z możliwością przedłużenia). Kandydat będzie podlegał regularnym ocenom okresowym. Preferowany początek zatrudnienia to 1 października 2023 roku.

 

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć elektronicznie, drogą e-mailową na adres Aleksandra.Nowak@fuw.edu.pl następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie – w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

4.      Życiorys.

5.      Informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej.

6.      Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science z podaniem liczby cytowani wg. tej bazy (bez autocytowań) ze wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.

7.      Plan badawczy na najbliższe lata.

8.      Kopię dyplomu doktorskiego.

9.      Opinie co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany adres poczty elektronicznej.

Przy realizacji zatrudnienia wybrany w ramach konkursu kandydat ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail). Wydział zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

COMPETITION OPENING DATE 27 DECEMBER 2022

We are looking for a candidate interested in research within the general profile of the Department of Mathematical Methods in Physics, i.e. in mathematical methods in classical and quantum physics, especially classical and quantum field theory including general relativity, noncommutative geometry and/or operator theory. We offer the position of assistant professor („adiunkt‘‘) with responsibilities that include research and teaching.

The requirements:

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574). In particular, we are looking for a candidate with a doctoral degree in physical sciences or in mathematics, with several years of experience in conducting scientific research, confirmed by publications in at least one of the above-mentioned fields. Candidates who have obtained a doctoral degree within the last 5 years are preferred. Previous experience in teaching at a university level is mandatory. The successful candidate is expected to be active in the field of mathematical physics or to develop mathematical methods directly applicable in quantum physics, classical field theory and other area of theoretical physics.

Key responsibilities:

A person employed as an assistant professor will conduct research in the Department of Mathematical Methods in Physics. The candidates are expected to commit to teaching duties both on the undergraduate and graduate level at the Faculty of Physics of the University of Warsaw, according to courses offered by the Faculty (especially courses in mathematical subjects). The number of teaching hours is 210 per academic year. We expect involvement in conducting didactic courses, care to uphold high level of teaching and introduce elements of current research into teaching.

 

Employment details:

This is an offer for a full-time position. Depending on qualifications of the candidate, the employment contract will be either for a fixed term (up to 33 months with possible extension). The employee will undergo periodic evaluations. The position will be available starting from the October the 1st, 2023.

 

 

 

The candidate should provide the following documents:

 

1.      Application for the position (cover letter) – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      CV.

5.      Information about the candidate’s scientific career and teaching experience.

6.      List of scientific publications with citation numbers according to the Web of Science database (without self-citations). Two most important achievements should be specified.

7.      Research plan.

8.      Copy of PhD diploma.

9.      At least 2 reference letters from professors or senior faculty members familiar with the candidate’s achievements. The letters should be treated as confidential and e-mailed directly to the address given below.

The documents in pdf format should be e-mailed to: Aleksandra.Nowak@fuw.edu.pl

In order to start the employment proces, a successful candidate will need to submit original, signet documents.

The entire procedure will be concluded before 31 July 2023. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty.

The results will be communicated by e-mail on an individual basis. The Faculty reserves the right to close the procedure without selecting a candidate.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

Załączniki