: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Społecznych
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W WYMIARZE 1,0 ETATU W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika lub psychologia,
2) doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej,
3) publikacje naukowe przypisane do dyscypliny pedagogika lub psychologia,
4) min. 5 letnie doświadczenie praktyczne w pracy na stanowisku psychologa.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 64 i 70 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktorskiego,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w wersji papierowej w terminie do dnia 27 marca 2023 r. w Rektoracie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102), 01-771 Warszawa, tel. 22 831 95 97 lub pocztą na adres: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102), 01-771 Warszawa. Bliższych informacji udziela: Rektorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chat@chat.edu.pl