: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

WNKS.1220-01/2023
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego;
zatrudnienie na pełny etat, na czas określony od 1 października 2023 do 30 września 2025
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574) i Statucie
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wymagania kwalifikacyjne:
 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
 dorobek naukowy w zakresie historii sztuki udokumentowany publikacjami
 biegła znajomość języka polskiego
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
w tym języku
Kryteria dodatkowe:
 doświadczenie dydaktyczne
 doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych
przyznanych w drodze konkursu
 doświadczenie w działalności organizacyjnej
 znajomość innych języków obcych
Oczekiwania wobec kandydata, który zostanie przyjęty do pracy w wyniku procedury
konkursowej:
 prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce i publikowanie wyników
badań w wydawnictwach właściwych z punktu widzenia ewaluacji jakości działalności
naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce
 prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 godzin rocznie, w tym zajęć z zakresu
sztuki nowoczesnej, zajęć terenowych oraz innych zajęć zleconych przez osoby
odpowiedzialne za przygotowanie oferty dydaktycznej w Instytucie Historii Sztuki
 złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego do instytucji przyznającej
finansowanie ze środków publicznych w drodze konkursu (nie dotyczy osób kierujących
analogicznymi projektami, których okres realizacji obejmuje co najmniej połowę okresu
zatrudnienia)
 gotowość do objęcia funkcji administracyjnych związanych z działalnością Instytutu Historii
Sztuki
Wymagane dokumenty:
 życiorys naukowy zawierający listę publikacji z ostatnich 10 lat
 wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach wyższych w ciągu ostatnich 5 lat
 sylabusy dwóch, zróżnicowanych tematycznie konwersatoriów z zakresu sztuki nowoczesnej
(po 30 godzin dydaktycznych), zgodnych z programem studiów stacjonarnych w Instytucie
Historii Sztuki, które kandydat mógłby prowadzić w roku akad. 2023/2024
 zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (oryginał lub poświadczona kopia)
 podanie do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o przyjęcie do pracy
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
(do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji do pracy,
wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-dopobrania/)
 oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów
na stanowisko nauczyciela (w załączeniu; link do zarządzenia
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)
Dokumenty zawierające dane kontaktowe kandydata (adres pocztowy, numer telefonu oraz
adres poczty elektronicznej) należy złożyć do 31 maja 2023 w Sekretariacie Instytutu Historii
Sztuki UW (ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa) lub dostarczyć za pośrednictwem poczty (decyduje
data wpłynięcia kompletu dokumentów), a także przesłać pocztą elektroniczną skany kompletu
dokumentów na adres ihs@uw.edu.pl, z zachowaniem powyższego terminu. Kandydaci
otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konkurs.
Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni przez komisję konkursową na rozmowę
kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2023. Kandydaci zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu pocztą elektroniczną.
Informujemy, że konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu
Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego
pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(jednostka organizacyjna UW)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania
konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie
Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.
Warszawa, dnia………………..
…………………………………..
(podpis)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ihs@uw.edu.pl