: adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

(zgodnie z PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574)

o   g   ł   a   s   z   a

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

Dodatkowymi warunkami są udokumentowane:

Doświadczenie dydaktyczne: szukamy osoby, która uczyła już osoby dorosłe (mile widziane pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych) i jest gotowa poprowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji realizowanej w środowisku otwartym i/lub instytucjonalnym. Mile widziane doświadczenie w promowaniu prac dyplomowych.
Aktywność naukowa: Szukamy osoby publikującej w krajowych i/lub zagranicznych czasopismach punktowanych lub punktowanych monografiach (prosimy o wykaz publikacji opublikowanych i przyjętych do druku za lata 2018-23) oraz występującej aktywnie na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prosimy o wykaz wystąpień za lata 2018-23).
Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych/realizowaniu projektów badawczych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji (prosimy o wykaz przeprowadzonych badań bądź realizowanych projektów badawczych w latach 2018-2023).
Doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Znajomość języka obcego na co najmniej poziomie B2+ (możliwość prowadzenia zajęć w języku obcym).
 Wskazana jest biegła znajomość języka polskiego (konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych).

Ponadto mile będą widziane:

1.       Gotowość do pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działalnością badawczą i naukową, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podnoszenia ich potencjału naukowo-badawczego.

Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki, a zwłaszcza zagadnień z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym także w aspekcie europejskim.
 Zakres obowiązków:

1.       Obowiązki badawcze: Prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych i monografiach, składanie wniosków grantowych/pozyskiwanie środków na badania naukowe.

2.       Obowiązki dydaktyczne: Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz seminarium dyplomowego.

3.       Obowiązki organizacyjne: Organizacja konferencji, seminarium, warsztatów i wypełnianie innych zadań organizacyjnych.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
kwestionariusz osobowy;
CV;
odpisy dyplomów;
życiorys zawodowy z dołączonym spisem publikacji za lata 2018-23, z wymienieniem aktywnego udziału w konferencjach naukowych w latach 2018-23, wykaz przeprowadzonych badań lub nadzór nad prowadzonymi badaniami w latach 2018-23 oraz realizowanych projektów badawczych w latach 2018-2023 ;
kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
certyfikat dokumentujący znajomość języka obcego na poziomie B2+ lub oświadczenie o gotowości poprowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji w języku obcym;
opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych o kandydacie;
oświadczenie potwierdzające, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW;
informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW)https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
 Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: ipsir@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.

Termin zgłoszeń upływa dnia 26 maja 2023 roku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 12 czerwca 2023 roku.        

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

Załączniki