Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

o   g   ł   a   s   z   a

 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk prawnych w dziedzinie prawo karne/kryminologia (lub doktorat z tej dziedziny).

 

Dodatkowymi warunkami są:

 

Doświadczenie dydaktyczne: szukamy osoby, która uczyła już osoby dorosłe (mile widziane pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych) i jest gotowa poprowadzić zajęcia z zakresu polityki kryminalnej, terroryzmu i bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii. Mile widziane doświadczenie w promowaniu prac licencjackich.
Aktywność naukowa: Szukamy osoby publikującej, przede wszystkim w czasopismach punktowanych lub punktowanych monografiach (prosimy o wykaz publikacji opublikowanych i przyjętych do druku za lata 2017-21) oraz występującej aktywnie na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prosimy o wykaz wystąpień za lata 2017-21).
Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie kryminologii (prosimy o wykaz przeprowadzonych badań lub nadzór nad prowadzonymi badaniami w latach 2017-21).
Znajomość języka angielskiego  na co najmniej poziomie B2+.
 

Ponadto mile będą widziane:

 

Gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z  prowadzoną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działalnością badawczą i naukową, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.
Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki, a zwłaszcza zagadnień z zakresu prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej w tym także w aspekcie europejskim.
 

Zakres obowiązków:

1.       Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych, składanie wniosków grantowych.

2.       Obowiązki dydaktyczne: Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

3.       Obowiązki organizacyjne: Organizacja konferencji, seminarium i warsztatów.

 

Bardzo  prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
kwestionariusz osobowy;
CV;
odpisy dyplomów;
życiorys zawodowy ze spisem publikacji za lata 2017-21, z wymienieniem aktywnego udziału w konferencjach naukowych w latach 2017-21, wykaz przeprowadzonych badań lub nadzór nad prowadzonymi badaniami w latach 2017-21.
kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;
oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW
informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/
materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: ipsir@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.
 
Termin zgłoszeń upływa dnia 18 czerwca 2021 roku.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 26 czerwca 2021 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

       D  Z  I  E  K  A  N

Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 

                                                                                                              (dr hab. Aneta Gawkowska)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

imię i nazwisko

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
 

 

 

 

 

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)

2  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na

adres……………………………………………………. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

 

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności,              z                         którymi   wiąże            się     konieczność      przetwarzania       danych   osobowych,       jak     np.

…………………………………………………….

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
 

 

 

4  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

6 Art. 7 ust. 3 RODO;

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

8 https://www.privacyshield.gov

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

……………………………………..                                                          …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                            (podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES AND RESOCIALIZATION

AT UNIVERSITY OF WARSAW

– with the consent of the Rector –

announces

 

An open competition for the position of assistant professor at the Department of Criminology and Criminal Policy of the Institute of Social Prevention and Resocialisation.

 

The competition refers to one full-time position for 24 months.

 

The competition is addressed to candidates who are PhD holders in criminal law/criminology.

 

Additional conditions include:

 

1.       Teaching experience: We are looking for a person who will have already taught adults (positive results of evaluation surveys are welcome) and is prepared to conduct classes in criminal policy, terrorism and internal security as well as criminology. Experience in supervising Bachelor’s theses will be an asset.

2.       Scientific activity: We are looking for a candidate with a publishing record, primarily in science journals or monographs indexed in the JCR (please provide a list of publications published and accepted for publication for 2017-21), who spoke at national and international scientific conferences (please provide a list of presentations for 2017 -21).

3.       Experience in conducting scientific research in the field of criminology (please provide a list of research carried out or supervision of research done in 2017-21).

4.       English at B2+ level (minimum).

 

Also appreciated:

 

Willingness to assume responsibility and perform organisational functions related to research and scientific activity of the Institute of Social Prevention and Resocialisation, along with working towards activating students and increasing their scientific and research potential.
Involvement and participation in activities aimed at promoting science, with emphasis on criminal law, criminology and criminal policy, also in the European context.
 

Responsibilities:

Research responsibilities: conducting scientific research, publishing research results in academic journals, applying for research grants.
Teaching responsibilities: conducting classes.
Organizational responsibilities: organization of conferences, seminars and workshops.
 

If interested, please send the following documents (as attachments) by e-mail:

1.       the application form addressed to the Dean of the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, including a clause on consent to the processing of personal data for the purposes of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act (attached), with the name of the Institute inserted where indicated;

2.       a personal data form;

3.       CV;

4.       degrees’ copies;

5.       professional bio with the following listed: publications for the years 2017-21, scientific conferences attended in the capacity of a speaker in 2017-21, research carried out or supervision of research conducted in 2017-21;

copies of selected publications (no more than 3);
contact details of two referees;
a statement confirming that the candidate has read and accepts the rules for conducting competitions for a research and teaching position available on the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization
information on personal data processing and the authorization clause (available for download from the human resources site) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/
The documents should be e-mailed to ipsir@uw.edu.pl in the pdf format, with the name, surname and the position indicated in the name of the files sent.
 

The deadline for submissions is June 18, 2021

 

The competition is the first step of the employment process described in the Rules and Regulations of the University of Warsaw, and its positive outcome is the basis for further proceedings.

The competition result’s notice shall be issued until June 26, 2021.

The candidates will  be informed about the result be e-mail.

 

 

DEAN

Of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

 

          (dr hab. Aneta Gawkowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..…………………..

given and family name

 

Information on personal data processing

 

 

Controller
Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the

University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00- 927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)
Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing
Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law1 (given name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process2, whereas other data3 shall be processed based on your consent which may take the following wording:

I agree  to the  processing of  personal data provided in……. (e.g. CV, cover letter, and other

submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

 

 

 

 

1 Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);

2 Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);

3 Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data4 which may take the following wording:

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR,  provided in………………. (e.g. CV, cover letter, and other submitted

documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent5 which may take the following wording:

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.
 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at ………………..

(email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.6

Data retention period
Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients
Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide

specific services involving data processing, like

…………………………………………………………………..

(name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)
Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.7 Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.8 This shall guarantee an adequate level of data security.

 

4 Art. 9 section 2 letter a GDPR;

5 Art. 6 section 1 letter a GDPR;

6 Art. 7 section 3 GDPR;

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

8 https://www.privacyshield.gov

 

Rights of the data subject
Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data
Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                                                               ………………………………

place and date                                                                                                                        applicant’s signature

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl