adiunkt badawczy 2 stanowiska

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 18 MAJA 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022 r. poz. 574).

Wymagania:

Od kandydata oczekujemy znajomości teoretycznych metod obliczania struktury elektronowej ab initio i/lub dynamiki jądrowej małych cząsteczek i/lub zagadnień pokrewnych w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał. Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

W ramach projektu kandydat wykorzysta i opracuje metody struktury elektronowej i/lub teorii rozpraszania kwantowego w celu zbadania właściwości nowych ultrazimnych kwantowych układów molekularnych lub innych powiązanych tematów w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał, ważnych dla bieżących i przyszłych prac eksperymentalnych.

Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Ultrazimne cząsteczki wieloatomowe: tworzenie, dynamika, zastosowania” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATA BIS którego kierownikiem jest dr hab. Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi do 30 miesięcy i 25 dni.

 

COMPETITION OPENING DATE MAY 18, 2023

The candidates have to confirm to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

The requirements:

The candidate is expected to know theoretical methods of ab initio electronic structure calculations and/or nuclear dynamics for small molecules and/or related topics in ultra-cold quantum many-body physics. We also expect motivation and independence in solving scientific problems.

In the project the candidate will use and develop methods of electronic structure and quantum scattering theory to investigate properties of novel ultracold quantum molecular systems or other related topics in ultra-cold quantum many-body physics, important for ongoing and future experimental works.

The planned employment will be realized within the project „Ultracold polyatomic molecules: formation, dynamics, applications“ financed by the National Science Centre within the SONATA BIS grant of dr hab. Michał Tomza. The planned employment period is up to 30 months and 25 days.

Conditions of employment: The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, at the Faculty of Physics of the University of Warsaw under the supervision of dr hab. Michał Tomza. Position for a period of up to 30 months and 25 days.

Załączniki