adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

2/2021/konkurs/adiunkt

Za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie nauki socjologiczne w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2021  poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wymagania: Udokumentowane publikacjami kompetencje w zakresie prowadzenia badań z obszaru obliczeniowych nauk społecznych (computational social sciences), w szczególności: (1) analizy dużych danych społecznych, (2) analizy sieciowej i  (3) komputerowych symulacji procesów społecznych. Umiejętność interdyscyplinarnego łączenia nauk obliczeniowych z naukami społecznymi, poparte publikacjami naukowymi z obszaru nauk społecznych i nauk informatycznych. Wymagane jest doświadczenie w kształceniu studentów oraz doświadczenie międzynarodowe. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora.

Wyłoniony kandydat będzie prowadził badania w zakresie obliczeniowych nauk społecznych, zwłaszcza analizy sieciowej i procesów społecznych zachodzących w sieciach; a także w zakresie wykorzystania danych z cyfrowego śladu do rozwoju nauk społecznych. Ponadto będzie brał udział w kształceniu studentów oraz w innych formach edukacyjnych prowadzonych przez ICM.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

Podanie o zatrudnienie zaopatrzone w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula dostępna na stronie:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
Kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych. 
Plan dalszej pracy badawczej.
Opinię samodzielnego nauczyciela akademickiego.
Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy – formularz dostępny na stronie:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-_ca%C5%82y-etat_2019.doc

Oświadczenie w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na UW określone w  zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.
 

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, umowa o pracę w wymiarze całego etatu na czas określony lub nieokreślony wynikający ze stażu pracy (w przypadku kandydatów z Uniwersytetu Warszawskiego).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres rekrutacja@icm.edu.pl w terminie do 31 lipca 2021 r. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową ICM ds. zatrudnień nauczycieli akademickich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 sierpnia 2021 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

dr Marek Michalewicz

p.o. Dyrektor ICM

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na H.Szymanowska@icm.edu.pl