adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 21.04.2022

Stanowisko: adiunkt
Grupa stanowisk: badawcza
Dyscyplina naukowa: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi
i środowisku.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowana osoba będzie wykonywać obowiązki w Działaniu I.3.8 „Powstanie Instytutu Studiów Zaawansowanych (ISZ, Institute for Advanced Studies)”. Celem działania jest powołanie wirtualnego instytutu naukowego, którego głównym celem będzie inicjowanie oraz koordynowanie i udzielanie wsparcia finansowo-organizacyjnego dla inicjatyw badawczych przekraczających swoim zakresem tematycznym i czasowym skalę typowych działań koordynowanych na poziomie istniejących grup badawczych w POB II[1] oraz wspieranie obiecujących działań nowatorskich, których realizacja może być trudna lub obarczona ryzykiem niepowodzenia[2].

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym o charakterze „Distinguished Postdoctoral Fellowship”, otwartym dla wybitnych naukowców na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz wykazania się potencjałem do aplikowania o środki zagraniczne i krajowe w przyszłości.

[1] POB II – Priorytetowy Obszar Badawczy II, jeden z pięciu obszarów programu IDUB, mieszczą się w nim tradycyjnie silne, dysponujące wielkim kapitałem ludzkim i ugruntowaną przez lata pozycją międzynarodową dyscypliny astronomia, biologia, chemia i fizyka, zlokalizowane na kampusie Ochota na Wydziałach Biologii, Chemii i Fizyki oraz w Centrum Nowych Technologii.
[2] Więcej informacji można znaleźć na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-3-8/

COMPETITION OPENING DATE: 21.04.2022

Position: adjunct scientist – postdoctoral fellow
Position category: researcher
Fields and disciplines of science: astronomy, chemical sciences, Earth and related environmental sciences, physical sciences.

The “Excellence Initiative – Research University” is a programme of the Ministry of Education and Science, which enables the University of Warsaw to raise the level of quality of scientific activity, quality of education and, consequently, the international recognition of the University.

The recruited persons will fulfil the job requirements in the Action I.3.3 – “Institute for Advanced Studies”. The objective of this activity is to establish a virtual scientific institute. Its main function will be to initiate, coordinate and provide financial and organisational support for research initiatives whose subject matter and time frame exceed those of the activities which are usually coordinated among the existing research groups, who are carrying out projects in the second priority research area (POB II)[1], and to manage promising innovative activities whose implementation is difficult or at risk[2].

The recruitment process concerns a research position which has characteristics of “Distinguished Postdoctoral Fellowship” and is open to outstanding scientists in the early stages of their academic careers, i.e., those having completed a PhD within the last 10 years prior to the application date (this period does not include parental/family leaves).

 

The candidate is expected to provide an up-to-date topic of research and to present potential for building research group and applying for national and international grants.

[1] POB II – Second Priority Research Area, one of five areas of the “Excellence Initiative – Research University” programme that includes the traditionally strong disciplines of astronomy, biology, chemistry and physics, which have outstanding human capital and a long-established international position, located on the Ochota campus of the Faculty of Biology, Chemistry and Physics and in the New Technologies Centre.
[2] More information can be found here: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/i-3-8/

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl