adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 30 MAJA 2022

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Ponadto osoba aplikująca:

–  uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
– w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
– w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

 

Praca badawcza będzie wykonywana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki „Rozpoznawanie wzorców za pomocą sieci polarytonów ekscytonowych”, UMO-2020/37/B/ST3/01657. Projekt jest prowadzony w ramach konsorcjum dwóch renomowanych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego (koordynator, Polska), Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy będą wspólnie pracować nad wdrożeniem polarytonów-ekscytonowych do obliczeń neuromorficznych.

Celem projektu jest zaprojektowanie teoretycznie i wdrożenie eksperymentalnie całkowicie optycznej sztucznej sieci neuronowej opartej na polarytonach ekscytonowych w mikrownękach optycznych. Polarytony to kwantowe superpozycje ekscytonów w półprzewodnikowej studni kwantowej oraz fotonów zamkniętych w optycznej mikrownęce. W reżimie silnego sprzężenia te kwazicząstki wykazują niezwykle interesujące właściwości, w tym bardzo silną nieliniowość optyczną, silne oddziaływania, kondensację bozonową i unikalne zjawiska spinowe. Polarytony tworzą zatem doskonały system do implementacji optycznych sieci neuromorficznych opartych. Celem tego projektu jest zbadanie tego pomysłu i wykorzystanie go do uczenia maszynowego zadań rozpoznawania wzorców z bardzo dużą szybkością i efektywnością energetyczną.

Projekt będzie realizowany w laboratorium Polariton (Uniwersytet Warszawski) w grupie prof. Barbary Piętki, która koordynuje prace konsorcjum.

WYMAGANIA:

1.      Stopień doktora w dziedzinie fizyka (preferowane: fizyka ciała stałego lub optyka) albo pokrewne.

2.      Minimum 5 lat doświadczenia w badaniach naukowych: modelowanie nieliniowych układów optycznych, algorytmy sieci neuronowych, wdrożenie eksperymentalne modeli teoretycznych. Doświadczenie z mikrownękami optycznymi jest mile widziane.

3.      Publikacje naukowe w czasopismach Q1 z dziedziny (w.g. Web of Science)

4.      Prezentacje konferencyjne w formie posterów i ustnej, prezentacje wyników na prestiżowych seminariach naukowych

5.      Umiejętność modelowania zjawisk fizycznych. Znajomość oprogramowania Mathematica, Matlab, Python, C++ itp.

6.      Znajomość zasad działania urządzeń optoelektronicznych (m.inn SLM, detektor CCD).

7.      Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

 

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

 

 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania nad implementacją polarytonów ekscytonowych do sieci neuromorficznych. Do obowiązków należeć będzie opracowywanie propozycji teoretycznych możliwych do wdrożenia eksperymentalnie (integracja przestrzennego modulatora światła, detektorów CCD itp. dla wysokowydajnych sieci neuronowych), pomoc studentom studiów magisterskich i doktoranckich, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych, pisanie publikacji naukowych, wizualizacja danych.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1.       Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku adiunkta

2.       Początek zatrudnienia możliwy od 1 października 2022

3.       Okres umowy 36 miesięcy

4.       Praca będzie wykonywana w Laboratorium Polarytonowym w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

PROCEDURA APLIKACJI:

 

                Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć do dnia 30.06.2022 r. na adres barbara.pietka@fuw.edu.pl następujące dokumenty w formacie PDF:

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

3.      skan informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych wraz z podpisem – formularz w załączeniu do ogłoszenia lub dostępny pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx ;

4.      życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach;

5.      listę publikacji oraz wystąpień konferencyjnych;

6.      informacje o ukończonych kursach wraz z ocenami;

7.      kopia dyplomu doktora

8.      Jeżeli osoba posiada: opinię/ list rekomendacyjny od poprzednich przełożonych i/lub promotora.

9.      Jeżeli możliwe: dane kontaktowe poprzednich przełożonych lub promotora.

 

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Dodatkowe informacje: barbara.pietka@fuw.edu.pl http://polariton.fuw.edu.pl

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.07.2022 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową oraz wynikach postępowania wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową.

 

COMPETITION OPENING DATE 30 MAY 2022

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

The candidate:

– he/she obtained a doctoral degree in an entity other than the Warsaw University;

– during the period of receiving this remuneration, he/she will not receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects financed under NCN calls; 

– during the period of receiving this remuneration, he/she will not receive remuneration from another employer on the basis of an employment contract, including an 
employer based outside Poland.

 

This research will be carried out in the Polariton Laboratory at the Division of Solid State at the Institute of Experimental Physics at the Faculty of Physics of the University of Warsaw, under the National Science Center Opus project “Pattern recognition with exciton-polariton lattices”, UMO-2020/37/B/ST3/01657. This project is a consortium of two renowned research centres: the University of Warsaw (coordinator, Poland), Institute of Physics Polish Academy of Sciences. Scientists will work together on the implementation of exciton-polaritons into neuromorphic computing.

The aim of the project is to design theoretically and realize experimentally an all-optical artificial neural network based on exciton-polaritons in optical microcavities. Polaritons are quantum superpositions of excitons in a semiconductor quantum well, and photons confined in an optical microcavity. In the regime of strong coupling, these quasiparticles display extremely interesting properties, including very strong optical nonlinearity, strong photon-photon interactions, bosonic condensation and unique spin phenomena. Polaritons form a perfect system for hardware implementation of photon-based neural networks. The goal of this project is to explore this idea and use it for machine learning of pattern recognition tasks at very high speed and energy efficiency.

The project will be carried out in the Polariton laboratory (University of Warsaw) in the group of Prof. Barbara Piętka, who coordinates the work of the consortium.

 

The requirements

1. PhD in physics (preferable: solid state physics or optics)

2. At least 5 year of experience in scientific research: modelling of non-linear optical systems, algorithms of neural networks, experiment-theory correspondence (experimental implementation of theoretical proposals, evidenced cooperation with both theoretical and experimental groups). Experience with optical microcavities can be an advantage.

3. Scientific publications in Q1 journals in the field (according to Web of Science)

4. Conference presentations in the form of posters and oral presentations of candidate results at prestigious scientific conferences or seminars

5. Ability to theoretical modeling of physical phenomena. Knowledge of Mathematica, Matlab, Python, C++ etc.

6. Knowledge on of principles of operation of optoelectronic devices (SLM, CCD detector or similar).

7. Knowledge of the English language at the level of at least B2

 

A post-doc position is a full-time job planned for a person who obtained a doctoral degree not earlier than 7 years before year of employment in the project. This period may be extended by the duration of the stay during this period, on long-term (over 90 days) documented benefits sickness or rehabilitation benefits due to incapacity for work. Additionally, the number of months on vacation can be added to this period related to the care and upbringing of children, provided on the terms specified in the Labor Code, and in the case of women – 18 months for each born or an adopted child, if there is such a way of indicating breaks in the academic career more beneficial.

 

 

Key responsibilities

The candidate will conduct research on implementation of exciton-polaritons into neural networks. His/Her duties will include develepment of theoretical proposals that can be implemented experimentally (integration of spatial light modulator, CCD detectors etc for high efficiency neural netwoks), helping MSc and PhD students, analyzing data, modeling physical phenomena, writing scientific publications, data visualization.

 

Conditions

1.      Full time position.

2.      Possible employment from 1 October 2022, contract for 36 moths in total

3.      Work will be carried in the in the Polariton Laboratory at the Division of Solid State at the Institute of Experimental Physics at the Faculty of Physics of the University of Warsaw.

 

 

 

Application procedure

 

Cadidates should send to barbara.pietka@fuw.edu.pl till 30 June 2022 documents listed below.

 

1.      Application for employment – in PDF format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data, the form is attached to this announcement (also available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx). The file should contain a scanned signature.

3.      scan of information on the processing of personal data (General Data Protection Regulation, GDPR) with a signature – the form is attached to this announcement or it is available at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx;

4.      CV containing, among others, all relevant academic information

5.      List of publications and conference presentations

6.      Copy of higher education transcript.

7.      Copy of PhD diploma

8.      If possible: recommendation letter from past employers / supervisors.

9.      If possible: contact details of previous employers / supervisors.

Upon successful application the candidate will have to provide originals of the above listed documents.

Additional information: barbara.pietka@fuw.edu.pl http://polariton.fuw.edu.pl

The entire procedure will be concluded before 15 July 2022. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. An email will be sent to such candidates.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl