Adiunkt badawczy

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (zatrudnienie w pełnym wymiarze, na czas określony, stanowisko badawcze) do pracy w projekcie naukowym pt.: „Reducing climate based health risks in blue environments: Adapting to the climate change impacts on coastal pathogens” (BlueAdapt) realizowanego pod kierunkiem Prof. dr hab. Mikołaja Czajkowskiego.

Projekt BlueAdapt skupia interdyscyplinarny zespół biologów, klimatologów, ekonomistów, epidemiologów i ekspertów ds. zdrowia w celu zbadania oraz ilościowego określenia przyszłych zagrożeń dla zdrowia związanych z wybranymi patogenami przybrzeżnymi. W ramach badania zostaną przeprowadzone eksperymenty laboratoryjne i symulacje dotyczące tego, jak zmiany zmiennych klimatycznych, w interakcji z innymi zmianami środowiskowymi, mogą wpłynąć na stan wybranych patogenów mikrobiologicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego w wodach przybrzeżnych.

Wymagania:

– co najmniej stopień doktora z nauk ekonomicznych lub pokrewnych;

– wybitny dorobek naukowy, świadczący o samodzielności naukowej, w zakresie objętym wymaganym profilem badawczym;

– doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu badań (np. widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym, udział w realizacji projektów międzynarodowych;

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi (w tym kierowaniu zespołami badawczymi/naukowymi; współpraca z grupami badawczymi), w tym kierowanie co
najmniej jednym projektem finansowanym ze środków zewnętrznych (krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)[1].

Opis zadań:

Obowiązki zatrudnionego kandydata to m.in.:

• współpraca z kierownikiem projektu w opracowaniu metod realizacji celów projektu,

• koordynacja, planowanie i nadzór prac zespołu badawczego, w tym badań ilościowych i jakościowych,

• prezentacja wyników na seminariach i konferencjach,

• przygotowywanie artykułów naukowych,
· komunikacja z interesariuszami.

Oferujemy:

·        Zatrudnienie na czas określony do 30.09.2026 (48ms.);

·        Pracę w dynamicznym, interdyscyplinarnym środowisku, sprzyjających badaniom naukowym na wysokim poziomie i wymianie wiedzy;

·        Stanowisko dostępne od 1 października 2022 r., powinno być objęte tak szybko jak to tylko możliwe.

 

Lista wymaganych dokumentów:

1.      CV zawierające historię wykształcenia i zatrudnienia, informacje o posiadanym doświadczeniu, publikacjach naukowych, udziale w projektach badawczych;

2.      List motywacyjny opisujący zainteresowania badawcze kandydata i motywujący zainteresowanie kandydata stanowiskiem;

3.      Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie (załącznik).

 

Dokumenty powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres: mc@uw.edu.pl

Data złożenia dokumentów: 30.06.2022, 23:59.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu postępowania konkursowego, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

Pytania należy kierować do: mc@uw.edu.pl

[1] Szczegóły: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000574/U/D20220574Lj.pdf; kandydat: musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, mieć pełną zdolność do czynności prawnych; korzystać z pełni praw publicznych; nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe; nie może być wcześniej wydalony z pracy na uczelni  z zakazem  pracy na uczelni od 6 miesięcy do 5 lat; nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego przez okres 10 lat)

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mc@uw.edu.pl