adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

1/2021/konkurs/adiunkt

Za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie nauki biologiczne w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wymagania: Kompetencje w prowadzeniu badań w zakresie środowiskowych uwarunkowań inicjowania i rozwoju chorób odzwierzęcych (w tym koronawirusów), w szczególności polegających na interdyscyplinarnym łączeniu kompleksowych danych przestrzennych z zakresu genetyki, ekologii, epidemiologii, epizootiologii i stanu środowiska przyrodniczego wraz z danymi demograficznymi i socjoekonomicznymi, poparte publikacjami naukowymi z zakresu zdrowia publicznego, w tym One Health. Doświadczenie w zakresie kształcenia studentów oraz doświadczenie międzynarodowe udokumentowane udziałem w realizacji międzynarodowych projektów naukowych lub stażami zagranicznymi. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora.

Wyłoniony kandydat będzie prowadził badania w zakresie środowiskowych uwarunkowań możliwości pojawienia się nowych zoonoz, zwłaszcza koronawirusów, ich ryzyka globalnego rozprzestrzenienia, w tym rozwiązań modelowych możliwych scenariuszy rozwojowych, identyfikacji czynników ryzyka epidemicznego dla chorób nowych oraz już istniejących o wysokim potencjale ekspansji. Ponadto będzie brał udział w kształceniu studentów oraz w  innych formach edukacyjnych prowadzonych przez ICM.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

Podanie o zatrudnienie zaopatrzone w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych – dostępna na stronie:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora. 
Plan dalszej pracy badawczej.
Opinię samodzielnego nauczyciela akademickiego.
Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy – dostępne na stronie:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-_ca%C5%82y-etat_2019.doc

Oświadczenie w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na UW określone w  zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.
Warunki zatrudnienia: pełny etat na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, umowa na czas określony lub nieokreślony wynikający ze stażu pracy (w przypadku kandydatów z Uniwersytetu Warszawskiego).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres rekrutacja@icm.edu.pl w terminie do 31 lipca 2021 r. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową ICM ds. zatrudnień nauczycieli akademickich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 sierpnia 2021 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowa

dr Marek Michalewicz

p.o. Dyrektor ICM

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na H.Szymanowska@icm.edu.pl