adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 25 LIPCA 2022

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły” nr UMO-2017 27 B ST10 00549 realizowanego w  Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 12 miesięcy.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscypliny nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:

1.      posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;

2.      doświadczenie w modelowaniu procesów fizycznych zachodzących w chmurach lub mgłach radiacyjnych;

3.      doświadczenie w pracy z modelami takimi jak LES (large-eddy simulations (LES) lub EULAG (Eulerian/semi-Lagrangian fluid solver);

4.      doświadczenie w modelowaniu transferu radiacyjnego;

5.      doświadczenie w przetwarzaniu danych mikrofizycznych chmur;

6.      doświadczenie w pracy z danymi pochodzącymi z re-analiz meteorologicznych;

7.      znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB ewentualnie IDL lub Python;

8.      płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis przewidywanych zadań:

1.      przygotowanie modelu numerycznego (warunki początkowe i brzegowe) do wykonania symulacji własności mikrofizycznych mgieł radiacyjnych

2.      implementacja modelu transferu radiacji do wybranego modelu dynamicznego (LES, EULAG);

3.      wykonanie symulacji numerycznych dla wybranych przypadków mgieł radiacyjnych;

4.      badanie relacji pomiędzy własnościami mikrofizycznymi mgieł radiacyjnych a własnościami fizycznymi aerozolu atmosferycznego;

5.      analiza własności mikrofizycznych i optycznych mgieł radiacyjnych w oparciu o wyniki z modeli i dane pomiarowe;

6.      studium kilku przypadków mgieł radiacyjnych w oparciu o dane in-situ i wyniki symulacji numerycznych;

7.      udział w polowych kampaniach pomiarowych;

8.      publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje:

a. Stanowisko typu post-doc dedykowane jest dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

b. w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN

c. w okresie pobierania wynagrodzenia pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia na
podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres sekretariat.IGF@fuw.edu.pl  w formie elektronicznej (z tytlem maila konkurs na stanowisko postdoc w projekcie nr UMO-2017 27 B ST10 00549) następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF.

3.      Życiorys zawierający dane kontaktowe.

4.      Odpis dyplomu doktora.

5.      Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.

6.      Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.

7.      Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)

8.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Wszystkie dokumenty powinNy zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 12.09.2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE 25 JULY 2022

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

We seek a candidate for adjunct professor to join the Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw and project entitled Aerosol impact on microphysical, optical and radiation properties of fog, nr UMO-2017 27 B ST10 00549. The opening is tenure track, the period of the contract is up to 12 months.

The field of natural sciences: discipline of physical sciences, discipline of Earth and related environmental sciences

The requirements, necessary conditions required from applicants are:

1.      doctorate (PhD) in science or engineering or earth science;

2.      experience in modeling physical processes of cloud or radiation fog;

3.      experience with models such as LES (large-eddy simulations) or EULAG (Eulerian/semi-Lagrangian fluid solver);

4.      experience in radiative transfer modeling;

5.      experience in processing cloud microphysical data;

6.      experience in re-analysis data;

7.      knowledge of MATLAB computing environment, possibly IDL or Python;

8.      fluency in written and spoken English.

 

Description of expected tasks:

1.      preparation of numerical model (initial and boundary conditions) to perform simulations of microphysical properties of radiation fog;

2.      implementation of the radiation transfer model to the selected dynamic model (LES, EULAG);

3.      execution of numerical simulations for selected cases of radiation fog;

4.      study of relations between microphysical properties of radiation fog and physical properties of atmospheric aerosol;

5.      analysis of microphysical properties of radiation fog based on results models simulation and measured data;

6.      study of several cases of radiation fog based on in-situ data and numerical simulation results;

7.      participation in field measurement campaigns;

8.      publication of work results in scientific journals.

 

Additional information:

a. The post-doc position is dedicated to a person beginning scientific career, who obtained doctoral degree not earlier than 7 years before the year of employment in the project. This period does not include breaks related to maternity leave, additional maternity leave, additional leave on maternity leave conditions, paternity leave, parental leave, or child care leave, granted under the rules specified in the provisions of the Labor Code, or receiving sick pay or rehabilitation benefit in connection with inability to work, including due to illness requiring medical rehabilitation. In the case of women, the specified 7-year period may be extended by 18 months for each child born or adopted. A woman may choose a more favourable way of indicating breaks in her scientific career.

b. during the period of receiving remuneration for the post-doc position the employee will not receive any other remuneration in any form from the NCN resources

c. during the period of drawing the salary, the employee will not draw other remuneration under

contract of employment with any employer;

 

Interested candidates should submit their applications to the Administrative Office of the Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, 02-093 Warszawa, room B4.41
e-mail: sekretariat.IGF@fuw.edu.pl  (with title: postdoc in project nr UMO-2017 27 B ST10 00549) including:

1.      Application for the position.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature

3.      CV with contact data.

4.      Copy of PhD diploma.

5.      List of research papers, including number of citations according to the Web of Science database and short description of three most important achievements.

6.      Contact data to at least two scientists from outside the University of Warsaw, who can provide opinions on the candidate.

7.      Filled form available at https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ For the person applying for employment, p. 1.

8.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature

All documents should be signed by the candidate. Questions concerning the post should be addressed to the Administrative Office of the Institute of Geophysics.

The decision will be taken not later than September 12, 2022. The candidate may be asked for a qualification interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty of Physics. The candidates will be informed individually.

The candidates will be informed about the results of selection procedure by an e-mail.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl