adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 30 WRZEŚNIA 2022 

Rozwijanie metod pozwalających na poszukiwanie fundamentalnych ograniczeń na osiągalną precyzję w modelach metrologii kwantowej w obecności skorelowanego szumu oraz poszukiwaniem optymalnych protokołów zbliżających się do tych ograniczeń.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

1.         stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie

2.         doświadczenie w badaniach teoretycznych w dziedzinie kwantowej informacji i metrologii kwantowej

3.         znaczący dorobek naukowy

4.         bardzo dobrą znajomość języka angielskiego

5.         dobrze widziane jest doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi z udziałem młodszych kolegów/studentów

Podstawowe obowiązki:

Wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych na potrzeby projektu. Przygotowywanie publikacji. Upowszechnianie wyników.

Warunki zatrudnienia:

Praca będzie wykonywana w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra hab. Rafała Demkowicza-Dobrzańskiego, kierownika projektu. Okres zatrudnienia: 24 miesiące w pełnym wymiarze etatu. Rozpoczęcie zatrudnienia po uzgodnieniu z kandydatem, preferowany początek roku 2023.

Zgodnie z zasadami konkursowymi NCN post-doc może otrzymać wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

– w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;

– w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać na adres demko@fuw.edu.pl następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) – w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      życiorys, zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach oraz o zainteresowaniach naukowych wraz z pełną listą publikacji opatrzoną informacjami o liczbie cytowań

5.      kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o złożeniu pracy doktorskiej lub zdaniu egzaminów doktorskich lub zaświadczenie o odbytej obronie pracy doktorskiej oraz kopie innych uzyskanych dyplomów;

6.      list referencyjny od co najmniej jednego pracownika naukowego, przesłany bezpośrednio przez osobę wystawiającą referencję na adres demko@fuw.edu.pl

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów. Realizacja zatrudnienia będzie możliwa jedynie po przedstawieniu oficjalnego zaświadczenia o nadaniu stopnia doktora.

O wynikach konkursu oraz o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki UW kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.11.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adresKliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. …………………………………………………….

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                   (podpis kandydata)

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

 

COMPETITION OPENING DATE 30 SEPTEMBER 2022

Study of fundamental bounds and optimal protocols in quantum metrology in presence of correlated noise models in optical and atomic systems both in single and multiparamter problems.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

The requirements:

·         PhD degree in the field of physics obtained no earlier than 7 years before the year of employment in the project

·         research experience in theoretical quantum information and quantum metrology

·         significant scientific publication record

·         very good English

·         experience in supervising research of younger colleagues/students is welcomed

Key responsibilities:

Performing analytical and numerical computation for the purpose of the project. Preparations of publications. Dissemination of the results.

 

Employment conditions

Work will be performed at the Institue of Theoretical Physics, Faculty of Physics University of Warsaw, under the supervision of dr. hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański (the PI of the project)

The full-time position is available for a period of 24 months. For additional questions please contact dr. hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański  (demko@fuw.edu.pl)

According to the NCN rules, a post-doc may receive remuneration under a full-time employment contract, provided that cumulatively the following conditions are fulfilled:

– during the period of receiving this remuneration, he / she does not receive any other remuneration from the NCN funds in any form;

– during the period of receiving this remuneration, he / she does not receive any other remuneration under an employment contract with any employer (also applies to an employer with a seat outside the territory of the Republic of Poland);

The candidate should provide the following documents:

1.      Application for the position – please use the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  please use the pdf-format  a scanned signature.

curriculum vitae containing information on current research activities, on past achievements and the research interests together with a full list of publications accompanied by respective number of citations
copy of the PhD diploma or a certificate of a successfully passed PhD exam or  confirmation of thesis submission or of a successful PhD defence,  and copies of other diplomas obtained
reference letter from at least one renowned researcher, sent directly by the person providing the references to demko@fuw.edu.pl.

Applications should be submitted by e-mail in pdf electronic format to demko@fuw.edu.pl

The entire procedure will be concluded before November 30th 2022 The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. All applicants will be informed individually on the decision and the date of a potential qualification interview via email.

The starting date for the position will be agreed with the candidate, preferably Spring 2023. Before being employed candidates should deliver the originals of all the submitted documents. Employment will only be possible after presenting by the cadidate an offical document certyfying his/her obtaining of the PhD diploma.

 

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

 

…………..…………………..

given and family name

 

Information on personal data processing

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[1] (given  name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[2], whereas other data[3] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[4] which may take the following wording:

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[5] which may take the following wording:

 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at ……………….. (email address due for the recruitment process).

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[6]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like

…………………………………………………………………..

(name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[7] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[8] This shall guarantee an adequate level of data security.

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                             ………………………………

         place and date                                                                                                                      applicant’s signature

 

 

 

[1] Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[2] Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[3] Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[4] Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[5] Art. 6 section 1 letter a  GDPR;
[6] Art. 7 section 3  GDPR;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

Załączniki