adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 31.10.2022 

Nazwa stanowiska: Adiunkt badawczy (post-doc)

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Link do strony www: http://www.fuw.edu.pl

 

Dyscyplina naukowa:  Nauki fizyczne

 

Wymagania:

 

Kandydat powinien posiadać dobrą znajomość kwantowej teorii pola, kosmologii i doświadczenie w teoretycznych i/lub fenomenologicznych badaniach rozszerzeń Modelu Standardowego. Doświadczenie w badaniach dotyczących ciemnej materii, aksjonów, ciemnego promieniowania, bariogenezy i/lub fal grawitacyjnych będzie dodatkowym atutem.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Osoba przewidziana do zatrudnienia na stanowisku post-doc spełni łącznie następujące warunki:

•  uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;

• będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

 

 

Opis zadań:

 

Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie prowadzenie badań teoretycznych i fenomenologicznych w ramach projektu badawczego „Poszukiwanie rozwiązania problemów Modelu Standardowego w Ciemnym Sektorze” kierowanym przez Marcina Badziaka i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Badania będą się koncentrować na zagadnieniach z pogranicza fizyki cząstek elementarnych i kosmologii. W szczególności będą badane istniejące oraz konstruowane nowe modele Ciemnego Sektora, w kontekście ciemnej materii, ciemnego promieniowania, bariogenezy oraz fal grawitacyjnych.

 

Typ konkursu: SONATA BIS 10

Grupa nauk: ST

Termin składania ofert: 12.12.2022

Forma składania ofert: e-mail na adres m.badziak3@uw.edu.pl

Pytanie kontrolne: NCN

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie pełnoetatowe na 24 miesiące. Praca wykonywana w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać na adres e-mail m.badziak3@uw.edu.pl następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z  zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).  W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

 

4.      Życiorys

5.      Szczegółowa informacja o dotychczasowej działalności naukowej oraz planach badawczych.

6.      Spis publikacji.

7.      Opinie co najmniej 2 pracowników naukowych znających dorobek kandydata. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany powyżej adres.

8.      Kopia dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora (wymagane w momencie rozpoczęcia zatrudnienia)

 

Kandydat wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów powyższych dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.01.2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału jak również o ostatecznych wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mail.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres ………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. członkowie Komisji Konkursowej.

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                   (podpis kandydata)

 

 

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

COMPETITION OPENING DATE 31.10.2022

The main tasks of the successful candidate will be to conduct theoretical and phenomenological research within the research project “Searching for the solution to problems of the Standard Model in the Dark Sector” led by Marcin Badziak and funded by National Science Centre, Poland. The research will focus on topics at the interface of particle physics and cosmology. In particular, existing and newly constructed models of the Dark Sector will be investigated in the context of dark matter, dark radiation, baryogenesis and gravitational waves.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

The candidate must satisfy the conditions required by National Science Centre, Poland. In particular, the candidate must have obtained doctoral degree not earlier than 7 years before the year of employment in the project. This period does not include breaks related to parental leave, granted on the terms set out in the provisions of Labour Code or collection of sickness benefit or rehabilitation benefit in connection with inability to work. For women, the indicated 7-year period can be extended by 18 months for each born or adopted child.

The employment will take place in accordance with the regulations of National Science Centre (NCN). In particular, the employed person must meet the following conditions jointly:

·         The doctoral degree has not been awarded by the entity in which the employment is planned

·         The selected candidate will be employed for a period not shorter than 6 months

·         During the period of colecting this remunaration, he/she does not receive any other remunaration in any form from the NCN funds

·         During the period of colecting this remunaration, he/she does not receive any other remunaration on the basis of contract of employment with any other employer

 

The requirements:

Candidate should have good knowledge of quantum field theory, cosmology and experience in theoretical and/or phenomenological studies of extensions of the Standard Model. Research experience in topics such as dark matter, axions, dark radiation, baryogenesis and/or gravitational waves will be an additional asset.  

Key responsibilities:

Participation in the research project “Searching for the solution to problems of the Standard Model in the Dark Sector” led by Marcin Badziak and funded by National Science Centre, Poland.

Conditions of employment:

Full-time employment for 24 months. Place of employment: Institute of Theoretical Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw

 

The candidate should provide the following documents:

 

1.      Application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      CV

5.      Detailed information about the candidate’s scientific career and research plans.

6.      List of publications.

7.      At least 2 letters of recommendation from faculty members familiar with the candidate’s achievements. The letters should be treated as confidential and have to be sent directly to the e-mail address given below.

8.      Copy of PhD diploma or certificate (required before the start of the employment)

 

The candidate should provide all documents to the e-mail address m.badziak3@uw.edu.pl in PDF format.

The successful candidate must deliver the originals of the above documents.

The entire procedure will be concluded before 31.01.2023. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty.

The candidate will be informed about the interview date as well as about the final selection results by e-mail.

 

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

Name and Surname

 

Information on personal data processing

 

 

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[1] (given  name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[2], whereas other data[3] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

 

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[4] which may take the following wording:

 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[5] which may take the following wording:

 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.
 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at
………………………………… (email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[6]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like members of the competition committee.

 (name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[7] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[8] This shall guarantee an adequate level of data security.

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                             ………………………………

         place and date                                                                                                                      applicant’s signature

 

 

 

[1] Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[2] Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[3] Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[4] Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[5] Art. 6 section 1 letter a  GDPR;
[6] Art. 7 section 3  GDPR;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl