Adiunkt (badawczy)

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Badacz będzie zaangażowany w projektowanie i syntezę reagentów do otrzymywania modyfikowanych ogonów poli(A). Rola w Zadaniu Badawczym: Personel Pomocniczy/Junior Researcher.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

·         Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, chemii organicznej lub medycznej, biologii molekularnej lub pokrewnych dziedzin

·         Płynna znajomość języka angielskiego oraz duże zainteresowaniem chemią i biologią nukleotydów i oligonukleotydów

·         Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w syntezie organicznej i analizie spektroskopowej związków organicznych

·         Wcześniejsze doświadczenie w badaniu kwasów nukleinowych będzie mile widziane, ale nie jest wymagane

·         Bardzo istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny związany z tematyką projektu

·         Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

·         Zobowiązanie do przestrzegania zasad zakazu konkurencji zgodnie z wytycznymi Programu WIB

Podstawowe obowiązki:

Projektowanie i synteza reagentów do otrzymywania modyfikowanych ogonów poli(A). Raportowanie otrzymanych wyników. Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę na okres 48 miesięcy (nie dłużej niż do zakończenia projektu: 31.01.2027). Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki UW

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty w języku angielskim w postaci pojedynczego pliku PDF adres e-mail jkowalska@fuw.edu.pl:

1.      CV z opisem wcześniejszego doświadczenia oraz danymi kontaktowymi do poprzednich przełożonych (max. 2 strony)

2.      List motywacyjny (max. 2 strony)

3.      Lista publikacji i prezentacji konferencyjnych

4.      Listy rekomendacyjne od poprzednich przełożonych lub współpracowników (pożądane)

5.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

6.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

 

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23.12.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane na następujących stronach internetowych:

·         https://wib.port.org.pl/en/homepage/

·         https://www.iimcb.gov.pl/en/

·         https://www.uw.edu.pl/

·         https://www.fuw.edu.pl/

·         https://www.wum.edu.pl/

·         https://ichf.edu.pl/

·         https://euraxess.ec.europa.eu/

·         https://www.cent.uw.edu.pl/

 

imię i nazwisko

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres ………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. członkowie Komisji Konkursowej.

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                   (podpis kandydata)

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION
UNIVERSITY OF WARSAW, FACULTY OF PHYSICS
CITY
WARSAW, POLAND
POSITION
Adjunct (Postdoctoral Researcher)
GROUP
Research
DISCIPLINE
Physical Sciences
NUMBER OF POSITIONS
1
POSTED
07.11.2022
EXPIRES
15.12.2022
WEBSITE
www.fuw.edu.pl, www.biogeo.uw.edu.pl
KEY WORDS
Nucleotide, oligonucleotide, therapeutic mRNA, synthesis, biophysics
DESCRIPTION

The selected candidate will join the Team of the Research Task entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) financed by the Virtual Research Institute (WIB) from the Polish Science Fund. The primary objective of this Research Team is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The Research Task will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As an adjunct (postdoctoral researcher) you will be involved in designing and synthesis of reagents for preparation modified poly(A) tails. Role in the Research Task: Junior Researcher.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

The requirements:

1.      PhD degree in biophysics, organic chemistry, medical chemistry, molecular biology or related field

2.      Ability to fluently communicate in English and great interest in the chemistry and biology of nucleotides and oligonucleotides

3.      Desirable previous experience in organic synthesis and spectroscopic analysis of organic compounds

4.      Prior experience in nucleic acid research is welcome but is not required

5.      List of publication related to the subject of the project is very important in candidate evaluation

6.      Good organizational skills and the ability to work in a team

7.      Commitment to comply with the non-competition policy in accordance with the WIB Program guidelines

Key responsibilities:

Design and synthesis of reagents for preparation modified poly(A) tails. Reporting obtained results. Preparation of publication manuscripts

Employment conditions

full-time employment for 48 months (no longer than until the end of the project: 31.01.2027)

The candidate should provide the following documents:

To apply please send following documents in English in one PDF-file to jkowalska@fuw.edu.pl

1.      Updated Curriculum vitae inclusive of contact details to previous supervisors and description of prior research experience. (Max 2 pages)

2.      Mottivation letter (Max 2 pages)

3.      A list of publications and conference presentations

4.      Recommendation letter(s) of your previous supervisors or collaborators (Desirable).

5.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

6.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

Candidate selected in in the competition is required to submit original documents. The entire procedure will be concluded before 23.12.2022. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. Candidates will be notified individually (by e-mail) about the results of the competition. This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

 

The announcement will be published on the following websites:

·         https://wib.port.org.pl/en/homepage/

·         https://www.iimcb.gov.pl/en/

·         https://www.uw.edu.pl/

·         https://www.fuw.edu.pl/

·         https://www.wum.edu.pl/

·         https://ichf.edu.pl/

·         https://euraxess.ec.europa.eu/

·         https://www.cent.uw.edu.pl/

 

…………..…………………..

given and family name

 

Information on personal data processing

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[9] (given  name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[10], whereas other data[11] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

 

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[12] which may take the following wording:

 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[13] which may take the following wording:

 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.
 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at
………………………………… (email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[14]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like members of the competition committee.

 (name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[15] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[16] This shall guarantee an adequate level of data security.

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                             ………………………………

         place and date                                                                                                                      applicant’s signature

 

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov
[9] Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[10] Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[11] Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[12] Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[13] Art. 6 section 1 letter a  GDPR;
[14] Art. 7 section 3  GDPR;
[15] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[16] https://www.privacyshield.gov

Załączniki