Adiunkt (badawczy)

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 17 LISTOPADA 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Praca badawcza będzie wykonywana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu Nr 964770 TOPOLIGHT pt.: „Soft matter platform for optical devices via engineering of non-linear topological states of light” programu FET-Open Horyzont 2020. TopoLight to konsorcjum pięciu renomowanych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego (koordynator, Polska), IBM Zurich (Szwajcaria), University of Southampton (Wielka Brytania), Institut Pascal CNRS (Francja), Wojskowej Akademii Technicznej (Polska). Naukowcy będą razem pracowali nad ciekłokrystalicznymi urządzeniami optycznymi, które będą wykorzystywały nieliniowe topologiczne stany światła.

Zespół TopoLight zamierza rozszerzyć zastosowania ciekłych kryształów poprzez ich wykorzystanie w nowatorskich urządzeniach służących do kontroli topologicznych właściwości światła. Projekt TopoLight będzie zajmować się przede wszystkim nieliniowymi efektami w kondensatach Bosego-Einsteina w temperaturze pokojowej i tzw. stanami topologicznymi, które będą emitowały lub prowadziły światło. W ramach projektu TopoLight zostaną zaprojektowane, wykonane i zbadane struktury fotoniczne mające na celu opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego hybrydowego układu organiczno-ciekłokrystalicznego do kontroli kondensatu Bosego-Einsteina w temperaturze pokojowej. Zostaną opracowane metody emisji i kontroli światła ze stanów kondensatu chronionych topologicznie: jednokierunkowa emisja światła odporna na rozproszenia wstecz i stany wirowe przenoszące skwantowany moment pędu światła. Wykorzystane będą silne nieliniowości obserwowane w organicznych mikrownękach optycznych i optyczne sprzężenie spin-orbita indukowane we wnękach ciekłokrystalicznych. Międzynarodowy zespół ma nadzieję zademonstrować także fotonowe przełączniki polaryzacji umożliwiające logikę trójwartościową. Zaproponowana platforma mikrownęk optycznych łączy w sobie wysoką emisyjność z łatwością wytwarzania, niskimi kosztami oraz skalowalnością i działaniem w temperaturze pokojowej. Na Wydziale Fizyki UW projekt będzie realizowany w laboratorium Polarytonowym w grupie dr hab. Jacka Szczytko, który koordynuje prace całego konsorcjum.

WYMAGANIA:

1.      Stopień doktora w dziedzinie fizyka (preferowane: fizyka ciała stałego lub optyka) albo pokrewne.

2.      Minimum 5 lat doświadczenia w badaniach naukowych w laboratorium optycznym: badania odbicia, transmisji, luminescencji, praca z laserami pracy ciągłej i impulsowej

3.      Publikacje naukowe w czasopismach Q1 z dziedziny (w.g. Web of Science)

4.      Prezentacje konferencyjne w formie posterów i ustnej, prezentacje wyników na prestiżowych seminariach naukowych

5.      Umiejętność modelowania zjawisk fizycznych. Znajomość oprogramowania Mathematica, Matlab, Python itp.

6.      Umiejętność programowania urządzeń laboratoryjnych (np. LabView, Python, C++ itp.) i doświadczenie w pracy z urządzeniami optoelektronicznymi

7.      Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania naukowe w laboratorium optycznym. Do jej obowiązków będzie należało przygotowanie układów doświadczalnych, pomoc studentom doktorantom, zbieranie i analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych, pisanie publikacji naukowych, wizualizacja danych.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1.      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku adiunkta

2.      Początek zatrudnienia możliwy od 1 marca 2023 r.

3.      Okres umowy 24 miesiące.

4.      Praca będzie wykonywana w Laboratorium Polarytonowym w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

PROCEDURA APLIKACJI:

 

                Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć do dnia 17.12.2022 r. na adres Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl  następujące dokumenty w formacie PDF:

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

3.      skan informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych wraz z podpisem – formularz w załączeniu do ogłoszenia lub dostępny pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx ;

4.      życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach;

5.      listę publikacji oraz wystąpień konferencyjnych;

6.      informacje o ukończonych kursach wraz z ocenami;

7.      kopia dyplomu doktora

8.      Jeżeli osoba posiada: opinię/ list rekomendacyjny od poprzednich przełożonych i/lub promotora.

9.      Jeżeli możliwe: dane kontaktowe poprzednich przełożonych lub promotora.

 

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Dodatkowe informacje: Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl , http://topolight.eu

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.12.2022 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z  komisją konkursową oraz wynikach postępowania wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. członkowie Komisji Konkursowej.

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                   (podpis kandydata)

 

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

COMPETITION OPENING DATE 17 NOVEMBER, 2022

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

This research will be carried out in the Polariton Laboratory at the Division of Solid State at the Institute of Experimental Physics at the Faculty of Physics of the University of Warsaw, under the FET-Open program Horizon 2020 project No. 964770 TOPOLIGHT „Soft matter platform for optical devices via engineering of non-linear topological states of light”. TopoLight is a consortium of five renowned research centres: the University of Warsaw (coordinator, Poland), IBM Zurich (Switzerland), University of Southampton (Great Britain), Institut Pascal CNRS (France), Military University of Technology (Poland). Scientists will work together on liquid crystal (LC) optical devices that will use nonlinear topological states of light.

TopoLight deals with non-linear effects in room temperature Bose-Einstein condensates (BEC) and topological states of light uncovering astonishing possibilities of external electrical control over spin-orbit interaction due to artificially engineered fields acting on photons. With a two main technological approaches: originating from solid-state physics and developing molecular control of LC devices, we aim to demonstrate novel systems of tunable topological emitters based on room temperature BEC. Within the TopoLight project we will fabricate and investigate photonic structures to start an innovative integrated hybrid organic/liquid-crystal system substantial in topological photonics and information encoding. We will create topologically protected states of light: unidirectional flow robust against backscattering and vortex states carrying quantised angular momentum. We will utilise the strong non-linearities observed in organic microcavities and optical spin orbit-coupling in liquid-crystal cavities to the demonstrate single photon polarisation switches capable for ternary logic. Our platform will combine a strong emissivity with the ease of fabrication, low costs, and scalability and room temperature operation.

The project will be carried out in the Polariton laboratory (University of Warsaw) in the group of Prof. Jacek Szczytko, who coordinates the work of the entire consortium.

 

The requirements

1. PhD in physics (preferable: solid state physics or optics)

2. At least 5 year of experience in scientific research in the optical laboratory: measurements of reflection, transmission, luminescence, work with CW and pulsed laser sources. Experience with optical microcavities can be an advantage.

3. Scientific publications in Q1 journals in the field (according to Web of Science)

4. Conference presentations in the form of posters and oral presentations of candidate results at prestigious scientific conferences or seminars

5. Ability to theoretical modeling of physical phenomena. Knowledge of Mathematica, Matlab, Python, C++ etc.

6. Ability to program laboratory devices (e.g. LabView, Python, C++ etc.) and an experience in work with optoelectronic devices

7. Knowledge of the English language at the level of at least B2

 

Key responsibilities

The candidate will conduct research in the optical laboratory. His/Her duties will include preparing experimental setups, helping MSc and PhD students, collecting and analyzing data, modeling physical phenomena, writing scientific publications, and data visualization.

 

Conditions

1.      Full time position.

2.      Possible employment from 1 March 2023, contract for 24 months.

3.      Work will be carried in the in the Polariton Laboratory at the Division of Solid State at the Institute of Experimental Physics at the Faculty of Physics of the University of Warsaw.

 

Application procedure

 

Cadidates should send to Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl till 17.12.2022 documents listed below.

 

1.      Application for employment – in PDF format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data, the form is attached to this announcement (also available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx). The file should contain a scanned signature.

3.      scan of information on the processing of personal data (General Data Protection Regulation, GDPR) with a signature – the form is attached to this announcement or it is available at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx;

4.      CV containing, among others, all relevant academic information

5.      List of publications and conference presentations

6.      Copy of higher education transcript.

7.      Copy of PhD diploma

8.      If possible: recommendation letter from past employers / supervisors.

9.      If possible: contact details of previous employers / supervisors.

Upon successful application the candidate will have to provide originals of the above listed documents.

Additional information: Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl, http://topolight.eu

The entire procedure will be concluded before 31.12.2022. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. An email will be sent to such candidates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and Surname

 

Information on personal data processing

 

 

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[1] (given name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[2], whereas other data[3] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

 

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[4] which may take the following wording:

 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[5] which may take the following wording:

 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.
 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at
Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl (email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[6]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like members of the competition committee.

 (name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[7] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[8] This shall guarantee an adequate level of data security.

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                             ………………………………

   place and date                                                                                                                   applicant’s signature

[1] Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[2] Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[3] Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[4] Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[5] Art. 6 section 1 letter a GDPR;
[6] Art. 7 section 3 GDPR;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl